169
som koordinator for Global Fisheries History Network
i 2006 fortsat arbejdet med at udbygge dette netværk. En
aktiv indsats har haft som konsekvens, at netværket ved årets
udgang bestod af cirka 200 forskere fra knap 30 forskellige
lande. Netværket arrangerer konferencesessioner, udgiver
publikationer og giver desuden mulighed for udveksling
af viden mellem forskere internationalt. Morten Karnøe
Søndergaard blev desuden i 2006 valgt ind som medlem
af styrekomitéen for North Atlantic Fisheries History
Association, der er en veletableret sammenslutning af nord-
europæiske fiskerihistorikere med fokus rettet mod det hi-
storiske fiskeri i fortrinsvis Nordatlanten.
Akvariebiolog Svend Tougaard er dansk medlem i re-
daktionen af de tre vadehavsnationers tidsskrift
Wadden
Sea Newsletter
. Han er det danske medlem af Den Trilate-
rale Sælekspertgruppe. Endelig er Svend Tougaard medlem
af Wadden Sea Forum, som i regi af det internationale
vadehavssamarbejde står for udarbejdelsen af en strategi for
Integreret Kystzoneforvaltning (ICZM) til Det Trilaterale
Regeringsmøde i Tyskland i 2010.
For en ordens skyld skal afslutningsvis blot anføres, at
museets medarbejdere ved møder i ind- og udland i talrige
sammenhænge har bidraget med faglige konferenceindlæg
i det forgangne år. Opgørelser over de væsentligste af disse
indlæg findes i de faglige meddelelser, der ligger som bilag
til møderne i Fiskeri- og Søfartsmuseets bestyrelse.
Samlinger, arkiv, bibliotek
Gunnar Jacobsen har gennemgået og revideret museets
fotosamling med henblik på, at få ordnet og sorteret inden
for de forskellige emnekasser samt få udført manglende
affotograferinger.
Tidligere landsfoged i Nordgrønland, Phillip Rosendahl,
bragte i 1939 sin rejseslæde og en række hvalfangerred-
skaber hjem til Danmark. Siden 1963 har genstandene
været en del af Fiskeri- og Søfartsmuseets samlinger. På
opfordring af sønnen, Birger Rosendahl, og Qeqertarsuaq
(Godhavn) Museum har Fiskeri- og Søfartsmuseet i foråret
2006 uddeponeret slæden og en del af genstandene, som
herefter vil kunne opleves i Qeqertarsuaq Museums nye
"kolde" museum, der netop er indviet. Transporten af
slæden til Grønland blev sponsoreret af Nuna Fonden og
Royal Arctic Line. Kassen med genstandene afhentedes i
Esbjerg 11. maj og ankom i god behold til Grønland et par
uger senere.
Søren Byskov og Bente Siff Hansen deltog 22.-23.
maj i et kursus i Regin - Kulturarvsstyrelsens nye registre-
ringsprogram, som museet skal anvende fremover. Førend
museet kan overgå til det nye program, er det nødvendigt,
at den eksisterende database fra registreringsprogrammet
Arkibas konverteres til at kunne indgå i Regin. Der
findes ikke i øjeblikket software, som kan udføre denne
konvertering, og derfor har museet sammen med to øvrige
Arkibas-museer, Struer Museum og Nordjyllands Historiske
Museum/Hadsund Egnsmuseum, indsendt en ansøgning
til Kulturarvsstyrelsen om midler til et projekt, som skal
I 2006 blev en del af Fiskeri- og Søfartsmuseets Grønlandssamling
returneret til oprindelsesstedet i langtidsdeponering. På billedet
pakkes en hundeslæde i den dertil indrettede transportkasse.
1...,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168 170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,...204