164
Poul Holm, i forbindelse med sin tiltrædelse som rektor for
Roskilde Universitetscenter. Efter internationalt opslag blev
historikeren, dr. phil og dr. habil Martin Rheinheimer, ved
udgangen af 2006 ansat som ny leder af forskningsenheden,
der efterhånden omfatter knap en snes personer fra
moderinstitutionerne. CMRS afrapporterer sine samlede
aktiviteter i en særlig årsberetning, hvorfor her alene skal
omtales de undersøgelses- og forskningsprojekter, som i
2006 havde basis på Fiskeri- og Søfartsmuseet.
Museumsdirektør Morten Hahn-Pedersens arbejde lig-
ger primært inden for emnerne havne, søfart og offshore.
I det forgangne år har museumsdirektøren arbejdet med
en ajourføring af dokumentationen omkring offshore-
aktiviteterne på den danske del af Nordsøen, som blev
publiceret i artiklen “Oil and Gas from the Danish North
Sea”. Herudover har han for Offshorecenter Danmark
arbejdet på et projekt om SMV-virksomheders adgang til
offshoresektoren, som skal afrapporteres i 2007. Endvidere
har Morten Hahn-Pedersen med udgangspunkt i erhvervel-
sen af et skibsportræt af skonnert
Activ
af Hjerting arbejdet
med den lille skipperby’s søfart i midten af 1800-tallet til
en artikel i museets årbog. Desuden har han udarbejdet
et internationalt vinklet bidrag om havneudvikling til de
nordiske maritime museers arbejdsmøde i Torshavn på
Færøerne i august. Papers fra dette møde vil i 2007 blive
offentliggjort i en publikation redigeret af Morten Hahn-
Pedersen. Endelig har museumsdirektøren i relation til et
internationalt forsknings- og udstillingsprojekt arbejdet med
dokumentation af den danske passagertrafik over Nordsøen
i perioden 1850-2005.
Morten Hahn-Pedersen og Mette Guldberg gennemførte
i foråret en undersøgelse af ESVAGT i forbindelse med
virksomhedens 25 års jubilæum i maj 2006. Foruden studier
i virksomhedens arkiver blev undersøgelsen baseret på en
række interview med nuværende og tidligere medarbejdere.
Undersøgelsens resultater blevpubliceret i et jubilæumsskrift
på henholdsvis dansk og engelsk i maj 2006 og vil i en let
redigeret udgave endvidere kunne findes i museets årbog for
2006.
Museumsinspektør Mette Guldberg har på en bevilling
fra Kulturarvsstyrelsen gennemført en analyse af begreber
og argumenter i de seneste års arbejde med kulturmiljø
og kulturarv. I den forbindelse har hun deltaget i en række
møder og konferencer, bl.a. på Center for Kulturmiljøstudier
og inden for Lancewadplan-projektet. Desuden har Mette
Guldberg til en publikation om det såkaldte Drivvejsprojekt,
som er en del af Nave-Nortrail projektet under interreg IIIB,
skrevet en kort artikel med titlen “Vestkysten og verden.
Vestkystens handelsforbindelser”.
Museumsinspektør Søren Byskov har fortsat arbejdet
med projektet “Dansk fiskeri under omstilling 1990-2005”
og har foretaget interviews og indsamling af data ved-
rørende fiskeriets nyeste udvikling fra Esbjerg og Hvide
Sande, herunder de fremtidige perspektiver set i lyset af den
nye fiskeriregulering, som træder i kraft fra og med 2007.
Endvidere blev Søren Byskov af Hvide Sande Fiskerifore-
ning bedt om at påtage sig opgaven med at skrive om de
seneste 25 års fiskeri fra Hvide Sande. Arbejdet strakte
sig over tre måneder i efteråret, hvor der blev foretaget
interviews samt gennemgang af foreningens arkiv. Projektet
blev afsluttet med udarbejdelse af manuskript ved udgangen
af 2006 og resulterer i en bog med titlen “Viljen til fiskeri”,
som udgives i anledning af Hvide Sande Fiskeriforenings
75 års jubilæum 16. marts 2007.
Forskningsassistent Morten Karnøe Søndergaard har
udført en undersøgelse med overskriften “Esbjergfiskerne
og havmiljøet”. Undersøgelsen, der blev udført på en
bevilling fra Ribe Amts Museumsråd, tog udgangspunkt i
“Grindal”-sagen fra 1972.
Den 24. april 2006 bragte rejetrawleren E 4
Ho Bugt
fire
vragdele med ind til Esbjerg havn efter at have bjærget dem
fra en fiskeplads i Knudedyb mellem Mandø og Fanø. Der
var tale om dele fra et træskib: 2 planker, 1 bundstok og,
hvad der var mest interessant, et kølsvin. Vragdelene blev
bragt til Fiskeri- og Søfartsmuseet og dokumenteret og blev
herefter transporteret til Konserveringstjenesten i Ølgod.
Marinarkæolog og professor Thijs Maarleveld, CMRS/
Syddansk Universitet, vurderede ved besigtigelsen, at delene
stammede fra et skib af mere end 18 meters længde, muligvis
fra sen middelalder eller renæssance. Der blev efterfølgende
1...,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163 165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,...204