159
Afslutning
I februar 2007 fik Fiskeri- og Søfartsmuseet med 14 dages
mellemrum indleveret to strandede tandhvaler - henholdsvis
en grindehval og en spækhugger. På museet valgte vi at
dissekere de to dyr på en sådan måde, at det var muligt
for publikum at overvære arbejdet. Demonstrationen blev
indledt i museets auditorium med foredrag om hvaler og
hvalstrandinger samt en gennemgang af den efterfølgende
dissektions formål og fremgangsmåde. Ud fra publikumstal
og spørgelyst kunne det fastslås, at der er stor interesse
for hvaler i Danmark. Ikke kun en blind, men forståelig
fascination af disse dyr som ikoner for livet i havet, men en
interesse i alle aspekter vedrørende disse dyrs liv, levevis og
livsbetingelser.
I samme periode blev der fundet en halv snes sælunger
på den jyske vestkyst - dels afkræftede ½ år gamle unger
af spættet sæl, dels månedgamle gråsælunger. De to
”ungetyper” repræsenterer hver deres økologiske, dyre-
værnsmæssige og etiske problemstillinger. De syge og
magre spætsæl-unger demonstrerer den vildtbiologisk set
naturlige, men dyreværnsmæssigt barske frasortering af de
½ år gamle spætsæl-unger, der desværre ikke blev fede nok
i ynglesæsonen i sommeren 2006 til at overleve den første
vinter. De nyfødte gråsælunger er derimod indicier på, at
det danske vadehav er ved at få en ny ynglende art - nemlig
gråsælen. Hvorledes man skal forholde sig til og praktisk
forvalte disse to vidt forskellige ”problemkomplekser” er
både noget, som museet har en holdning til og kan sætte i
perspektiv.
Museernes vigtigste opgave og funktion i samfundet er
netop at perspektivere i rum og tid - og museer kan også
udmærket udtrykke holdninger, så gæster og offentlighed kan
se og mærke det. Det stof, som Fiskeri- og Søfartsmuseets
holdninger er gjort af, er mangeårig indsamling af viden,
forskning og formidling/dialog, og dette stof - sat i sam-
menhæng med ekstern viden - giver museet unikke mulig-
heder for sammen med publikum at konvertere
data til viden,
viden til indsigt og indsigt til visdom
. Kombineret med den
brede offentlige interesse for havpattedyr giver disse forhold
et godt udgangspunkt for et kommende havpattedyrcenter
ved Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Men det er nu,
at bolden skal gribes, hvis man skal have skabt de fysiske
rammer om en unik attraktion, hvor forskning og formidling
mødes med publikum - i øjenhøjde.
Noter
1.
Slut med opdræt af ”hylere”, Thyge Jensen & Svend
Tougaard,
”Sjæk’len”
-
Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet
Saltvandsakvariet i Esbjerg, 1994.
2.
”Beredskabsplan vedrørende Havpattedyr og Havfugle”,
Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet.
3.
”Beredskabsplan vedrørende Havpattedyr og Havfugle”,
Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet.
Summary
The sealarium at the Fisheries and Maritime Museum
in Esbjerg celebrated its thirtieth anniversary in 2006.
This, together with impending necessary renovations of
the pool and its equipment, occasioned the contemplated
construction of an entirely new sealarium with an associated
sea mammal centre. Over the past 30 years, the sealarium
has been through an often turbulent development, including,
until the mid-1990s, the rescue of individual seals - aban-
doned and sick seals - as well as the exhibition of seals
in the pool, a focus which was increasingly moved from
individual to population, and thus out into the Wadden Sea -
out to the causes and contexts which have determined and
are determining how the seal populations develop. A marine
mammal centre with display room and associated pools
for both grey and harbour seals will give the Fisheries and
Maritime Museum unique possibilities for communicating
the knowledge, the experiences and the necessary attitudes
to nature which are to be found in theMuseum’s storehouses,
archives and in the heads of its employees. It is proposed
that the centre be organised around the four obligations of a
state-recognised museum: collection, preservation, research
and communication. The emphasis within communication
should be on dialogue, on meeting the public at eye level
and on explaining issues of natural and cultural history in
space and time.
1...,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158 160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,...204