153
Man kan forvente, at tilbudet om de mange informationer
og oplevelser med tiden vil kunne medføre en form for
forstoppelse. Måske skal museerne - hvor 90% af arbejdet
vedrører alt andet end formidling - trække sig ud af kapløbet
og i stedet tilbyde gæsterne mulighed for ro, fordybelse og
ræsonnement.
Iagttagelser i Fiskeri- og Søfartsmuseet nyrenoverede
akvarium viser - ikke mindst blandt det voksne publikum
en forkærlighed for at sidde på bænken over for den store
akvarierude og betragte de fredfyldte og roligt svømmende
fisk. Ligeledes ses blandt gæsterne en tilbøjelighed til i lang
tid at stå og kigge gennem den flimrende vandoverflade ned
på bunden af det åbne akvarium, hvor fladfiskene kun ses
uskarpt - men hvor oplevelsen er i et meget roligt tempo.
Den nye akvariehal er lyddæmpet i en sådan grad, at dette
er med til at støtte og fuldstændiggøre en stille og næsten
meditativ oplevelse. Man kunne gå så vidt som til at mene,
at et kvalitetskriterium for en museumsudstilling skulle
være, at den fik folk til at falde i staver.
Strategien i Fiskeri- og Søfartsmuseets undervisnings-
afdeling har altid været at inddrage elevernes egne erfaringer
og lade disse spille sammen med nye informationer til
opnåelse af en ny erkendelse. Ligeledes vil man i en frem-
tidig formidlingsstrategi på sælariet kunne tilrettelægge
formidlingen således, at gæsterne ville skulle kombinere
sælariets informationer med egen viden, egne erfaringer og
egne ræsonnementer.
Et af hovedformålene med museernes (og oplevelses-
centrenes) formidling har traditionelt været at videregive
informationer, men denne funktion er efterhånden blevet
overhalet af Internettet. Især oplevelsescentrerne har for at
påkalde sig opmærksomhed erstattet vidensformidlingen af
”oplevelser”, og der foregår i øjeblikket et stort forsknings-
og udviklingsarbejde inden for oplevelsesudvikling. ”Op-
levelser” har imidlertid den svaghed, at de for fortsat at
skulle være oplevelser, skal være unikke - men ligesom
gamle vittigheder slides oplevelser og bliver forudsigelige.
Altså kræves en fortsat produktudvikling af oplevelser
- og oplevelsernes udtryk kan visse steder synes en smule
skinger, ligesom deres ”hardware”-side bliver mere og mere
omkostningstung.
I forhold til denne udvikling står sælariet sammen
med tilsvarende institutioner med en stor force derved, at
oplevelse af levende dyr, autenticitet og aktualitet aldrig
forældes. At betragte levende dyr bliver aldrig forudsigeligt
eller trivielt.
Tværsnit af to forskellige udformninger af sælariet fra C.F. Møllers Tegnestue.
1...,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152 154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,...204