”Fokus på Havpattedyr”
På baggrund af forhistorien, museets nuværende situation
samtafdemangeoplagtemulighedererdetderfornødvendigt,
at der oprettes et center - gerne med arbejdstitlen ”Fokus på
Havpattedyr” - i tilknytning til Fiskeri- og Søfartsmuseet,
Saltvandsakvariet i Esbjerg.
I sin fysiske form bør centret omfatte er nyt bassinanlæg
med plads til både spættede sæler og gråsæler samt en
udstillingsbygning med tilknyttede kontor-, laboratorie- og
magasinfaciliteter. Indholdsmæssigt skal centeret organi-
seres ud fra museernes fire klassiske forpligtelser, som
består i at ”indsamle, bevare, forske og forklare”.
På baggrund af Fiskeri- og Søfartsmuseet mangeårige
erfaring med håndtering og hold af spættede sæler designes
til centret et nyt bassin med særskilte afdelinger til spættede
sæler og gråsæler. Gennem sælariets levetid har interne
forslag til nyindretning af sælariebassinet med jævne
mellemrum været fremsat og diskuteret. Museets personale
er på denne baggrund fuldt gearet til i dialog med arkitekter,
ingeniører, medlemmer af museumsforeningen og ikke at
147
Pumperne cirkulerer 350.000 liter vand i timen – og har gjort det døgnet rundt i 30 år.
1...,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146 148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,...204