148
forglemme - museets gæster - at indrette et optimalt anlæg
- både hvad angår hensyn til dyr, til publikum og til museets
forskning.
På nuværende tidspunkt er der både spættede sæler og
gråsæler i samme sælariebassin, og selve sælariebassinets
p.t. enlige halvvoksne gråsæl er en hun. Publikums- og
formidlingsmæssigt er gråsælerne et godt supplement
til de spættede sæler, men under de nuværende forhold
kan sådanne tiltag ikke føres fuldt igennem. Årsagen er,
at gråsælhanner på grund af størrelse og adfærd - som
f.eks. territoriehævdelse og deraf følgende aggressivitet
- ikke forsvarligt kan holdes i samme bassinafsnit som
spættede sæler. Hvis det skal gøres muligt at gennemføre
undersøgelser over gråsælernes ynglebiologi parallelt til de
undersøgelser, der på sælariet op gennem 1980’erne blev
lavet vedrørende de spættede sæler, vil det derfor være
nødvendigt med et separat bassinafsnit.
Dog må det indrømmes, at der blev taget lidt forskud
på glæderne, da sælariet i januar 2007 modtog en han-
gråsælunge fra Fanø. Ungen vejede ved ankomsten kun
15,5 kg, og på trods af sult og generel svækkelse skulle
den på vanlig selvbevidst han-gråsælmanér lige knurre af
dyrepasseren, da den blev tilbudt de første liv-reddende sild.
Den nytilkomne splejs af en gråsæl vil nok ikke være til
plage for de øvrige sæler i bassinet de første tre til fire år. Så
forhåbentlig er der et nyt bassin klar den dag, hvor ”Luffe
III”, som dyret kaldes, når skelsår og alder.
Centrets udstillingsbygning skal danne ramme om et
dialog- og videnscenter om havpattedyr i Danmark. For-
midlingsstrategisk lægges der vægt på autencitet og på
dialog med publikum frem for spektakulære multimedie-
iscenesættelser af naturhistoriske og marine problemstil-
linger.
Mellem det nuværende sælarium og parkeringspladsen
vil det være muligt at etablere en to-etagers bygning med en
grundflade på ca. 300 m
2
. Arkitektonisk vil det være muligt
at skabe en tilbygning, som ingen vil kunne se er netop ”en
tilbygning”.
Centrets opgaver
Sæler
Hvaler
Indsamle…
Data vedr. antal, fordelinger og fluktuationer i
Vadehavsområdet/ Nordsøen
Samtlige dødfundne el. aflivede dyr i Linnet og
Oksbøl Statsskovdistrikt
Observationer af hjemlige og ’eksotiske’
hvaler i alle danske farvande
Strandede dyr i samarbejde med Zoologisk
Museum, Kbh.
Bevare/registrere…
Videreføre kraniemagasin samt vævsbank
Skeletter samt vævsprøver
Forske…
Det spættede sæls populationsdynamik og habitatkrav i
Vadehavet/Nordsøen. Forvaltningsstrategier
Gråsælernes ynglebiologi
Forskning vedr. forventet tilbagevenden af gråsæl som
ynglende art i Vadehavet
Forskning vedrørende forekomst af
hjemlige og ”eksotiske” hvaler i danske
farvande
Forklare…
Resultater af ovenstående
Fremlægge problemstillinger vedrørende ovenstående
Resultater af ovenstående
Fremlægge problemstillinger vedrørende
ovenstående
1...,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147 149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,...204