149
I udstillingen skal man kunne
opleve, erfare, forundres,
gennemleve, genopleve, komme ud for, være med til, over-
være, prøve, smage, lugte, være ude for, vederfares
alt det,
man
ikke
kan opleve hjemme ved computeren.
Fiskeri- og Søfartsmuseet har ikke - og vil aldrig få -
økonomiske muligheder for at konkurrere med oplevel-
sescentrene med henseende til løbende implementering af
den nyeste udstillingsteknik. I stedet bør man tydeliggøre
og udnytte husets museumsfunktion og drage nytte af det
potentiale, der ligger i museets gode og tætte kontaktflade
til publikum, til fagligt interesserede i hele landet og til
den lokale befolkning i særdeleshed. Udstillingsrummet
bør indrettes som et konglomerat af udstilling, værksted,
kontor, magasin og raritetskabinet - gerne med skelen til
”Musei Wormiani” og til strandingsmuseet i Oudeschield,
Texel. Genstandene skal være originale og spektakulære.
En ”halvmodel” af en kaskelothval skal være udstillingens
ikon, som skal monteres ”organisk” og opstilles således, at
den også ses udefra P-pladsen og fra indgangstrappen.
Kontorarbejdspladsens funktion tilrettelægges som bib-
liotekarens skrivebord - midt i bogsalen. Til ”kontoret” skal
være tilknyttet følgende funktioner:
Information, rundvisning, introduktion, demonstration
og foredrag
Besvarelse af forespørgsler ogmodtagelse af information
fra publikum
"Efterspeak" (besvarelse af spørgsmål og samtale med
særligt interesserede gæster) i forbindelse med sælfod-
ringerne
Opdatering af hjemmeside om sæler og hvaler i Dan-
mark
Opdatering af udstilling
Databaseopdatering
Lettere konservering
Udstillingslokalet skal over for gæsterne signalere og
tydeliggøre, at et museum til forskel fra oplevelsescentrene
ikke kun formidler; på museet indsamles, bevares og forskes
som basis en vidtspændende og indholdsrig formidling.
Overvejelser om dyr i fangenskab
Etablering af en attraktion, hvori der indgår havpattedyr,
afstedkommer et forhold, der kræver særlige overvejelser.
Det kræver i dag meget velargumenterede begrundelser at
holde havpattedyr i fangenskab, men på baggrund af den
store respekt, der eksisterer i den offentlige opinion omkring
museets moniterings-, forsknings- og formidlingsarbejde i
forbindelse med især sæler, vil der ganske givet både lokalt,
nationalt og internationalt være en stor opbakning for eta-
blering af et zoologisk anlæg med levende havpattedyr ved
Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.
I det kastesystem, vi i den vestlige kulturkreds har op-
stillet for dyreverdenen, er havpattedyr indplaceret i abso-
lut højeste kaste - på samme niveau som hinduernes hellige
køer. Inden for disse dyreverdenens brahminer ligger sæler-
ne dog kun på 2. pladsen - næst efter hvalerne.
Denne sakrale status medfører etiske fordringer om
En gråsæl-unge - højest tre uger gammel - kravlede den 22. janu-
ar 2007 i land på Fanø. Ungen - en han - er taget ind på sælariet
og vil, i det nye anlæg, forhåbentlig blive grundstammen i det nye
avlsarbejde med gråsæler.
1...,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148 150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,...204