177
ansættelse af en koordinerende naturvejleder. Ordningen
administreres af Fiskeri- og Søfartsmuseet, og samarbejdet
omfatter Skov- og Naturstyrelsens naturcenter i Højer,
Museum Sønderjylland (Tønder Museum/Højer Mølle,
Naturcenter Tønnisgård (Rømø), Vadehavscentret (Vester
Vedsted), og Esbjerg Kommunes Natur og kulturformid-
lingscenter i Myrtue. Den koordinerende naturvejleder af-
lønnes af Friluftsrådet og Skov- og Naturstyrelsen samt de
to Vadehavsamter har ydet driftstilskud i 2006. Fra 2007
forventes de fire vadehavskommuner at overtage amternes
forpligtigelser i ordningen.
PR-virksomhed
Fiskeri- og Søfartsmuseets primære markedsføring foregår
via organisationen
Jyllands Attraktioner
, der både er et
markedsførings- og produktudviklingssamarbejde. Gennem
dette samarbejde har Fiskeri- og Søfartsmuseet i det for-
gangne år distribueret 450.000 eksemplarer af en ny og
revideret hvervebrochure.
I samarbejde med Esbjerg Turistkontor, Esbjerg Er-
hvervscenter, Esbjerg City Forening og en række af Esbjergs
øvrige attraktioner deltog Fiskeri- og Søfartsmuseet også i
2006 i en række reklamespot, der blev vist i henholdsvis
det lokale TV-Esbjerg og i TV Syd.
Ved siden af disse former for markedsføring annoncerer
museet i diverse turistguider, ligesom der løbende foretages
udbygninger og ajourføringer af museets hjemmeside samt
udsendes redaktionelt stof til såvel den elektroniske som
trykte dagspresse, magasiner og tidsskrifter i ind- og ud-
land.
Fiskeri- og Søfartsmuseets shantygruppe, Capstan, tæller efterhånden 65 mand. Capstan er fast indsalg ved museets årlige julemarked og
underholdt også et stort publikum den 3. december 2006.
1...,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176 178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,...204