181
Thyge Jensen, Jonas Telimann, Dieter Adelung, Nokolai
Liebsch and Gabrielle Müller:
Harbour seals at Horns
Reef before, during and after construction of Horns Rev
Offshore Wind Farm
, Biologiske skrifter nr. 5, Fiskeri- og
Søfartsmuseet 2006.
Jakob Tougaard, Svend Tougaard, Thyge Jensen og Dieter
Adelung: “Vadehavets sæler i Nordsøen”,
Sjæk’len 2005
,
Esbjerg 2006, p. 131-141.
Cafeteria
Esbjerg Kommune gennemførte i 2006 en udbygning
og modernisering til knap 4 millioner kr. af cafeteriet
ved Fiskeri- og Søfartsmuseet. Cafeteriet fik herved
plads til flere spisende gæster, ligesom nye køkken- og
serveringsfaciliteter muliggjorde hurtigere betjening af
kunderne. I projektet er også indeholdt en handicapelevator
fra forhallen til cafeteriet. Den vil dog først være installeret
primo 2007.
I forbindelse ovennævnte arbejde udbød Esbjerg
Kommune primo 2006 cafeteriadriften ved museet i
licitation. Da der blandt private restauratører kun viste
sig begrænset interesse for forpagtning af cafeteriet,
besluttede Esbjerg Byråd på møde den 8. maj 2006 at
opgive bortforpagtning og i stedet stille cafeterialokalerne
til rådighed for Fiskeri- og Søfartsmuseet. Lokalerne
er stillet til museets rådighed på samme vilkår, som er
gældende for museets brugsret af ejendommen i øvrigt, idet
museet forudsættes at drive cafeteriavirksomhed i naturlig
forlængelse af museumsvirksomheden. I juni 2006 overtog
museet cafeteriet i henhold til denne ordning, som foreløbig
er gældende i to år.
Bestyrelse
Medio april afgik medlem af Fiskeri- og Søfartsmuseets
bestyrelse, fhv. lodsformand Peder N. Jensen, ved døden
under et ferieophold i Rom. Peder N. Jensen var medlem
af Fiskeri- og Søfartsmuseets bestyrelse fra 1985 og frem
til sin død, og han havde desuden sæde i bestyrelsens
forretningsudvalg fra 1987 til 2005. Ved Peder N. Jensens
bortgang har Fiskeri- og Søfartsmuseet mistet en værdifuld
og trofast støtte, som vil blive mindet med glæde og
taknemmelighed for sin store indsats for museet. Æret være
Peder N. Jensens minde.
Museumsforeningens generalforsamling blev i 2006
afholdt d. 27. april. På valg var Lars Groth, Peder N. Jensen,
Erik Bonde Pedersen, Karen Boel Madsen, Per Holm og
Hans Jelert. De fire sidstnævnte var villige til genvalg. Lars
Groth ønskede at udtræde af bestyrelsen, og med Peder N.
Jensens død kort før generalforsamlingen skulle der for-
uden de genopstillede altså opstilles to nye kandidater.
Den hidtidige suppleant Jeppe Borg Sørensen stillede op
sammen med Ole Busch. De seks opstillede kandidater blev
alle valgt. Med Jeppe Borg Sørensens valg til bestyrelsen,
skulle der efterfølgende vælges en ny suppleant. Da ingen
af de tilstedeværende meldte sig, besluttede man at lade
pladsen stå vakant.
Ved generalforsamlingens afslutning blev Lars Groth
behørigt takket for en god og engageret indsats gennem 28
år i Fiskeri- og Søfartsmuseets bestyrelse.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig
med følgende forretningsudvalg: Erik Clausen (formand),
Museets bestyrelse og en række nøglemedarbejdere holdt i januar
2006 et vellykket ideseminar om museets fremtid. En del af ideerne
herfra er under realisering til 2007.
1...,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180 182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,...204