183
Besøgstal og økonomi
Fiskeri- og Søfartsmuseet besøgtes i 2006 af 147.447 gæster
- en fremgang på godt 3.600 besøgende i forhold til sæson
2005. En fremgang på dette niveau var allerede nået op til
højsæsonen, men det ekstremt gode sommervejr i juli måned
kostede museet omkring 7.500 gæster sammenlignet med
året før. Hele dette tab blev imidlertid atter indhentet, idet
Fiskeri- og Søfartsmuseet besøgstilgang fra august og året
ud lå betydeligt bedre end de tilsvarende tal fra 2005. Der
synes ikke at være væsentlige bedringer i antallet af tyske
overnatninger ved vestkysten, hvorfor besøgsudviklingen i
2006 kan være udtryk for en positiv effekt af dels museets
arbejde med at opbygge og markedsføre tilbud til nye
kundegrupper, dels ordningen om gratis museumsentré for
børn og unge.
Højsæsonens besøgsnedgang medførte et entrétab på
650.000 kr. i forhold til det budgetterede. Grundet den
differentierede entré kunne dette tab ikke påregnes gen-
indvundet i løbet af efteråret, hvor entrépriserne er lavere
end i højsæsonen. Via en kombination af besparelser og
ekstraordinære indtægter ved projekter lykkedes det imid-
lertid i løbet af efteråret at få nogenlunde balance i museets
økonomi. Dette gjaldt dog ikke cafeteriadriften, hvor dels
en række investeringer i nyt udstyr, dels en hektisk start med
indkøring af nyt personale i selve højsæsonen i forening be-
tød, at cafeteriets driftsresultat for 2006 blev et underskud
på godt 260.000 kr. Da Fiskeri- og Søfartsmuseets god-
kendelse som § 16-museum imidlertid udløste en ekstra -
og ikke forud budgetteret - statslig bevilling på en million kr.,
udviser museets samlede årsregnskab for 2006 et overskud
på godt 750.000 kr. Heraf henlægges i alt 350.000 kr. til
museale udviklingsprojekter. Restbeløbet på godt 400.000
kr. overføres til museets egenkapital, der fungerer som sik-
kerhed i forhold til sådanne negative udsving i museets
egenfinasiering via entréindtægter, som man var vidne til i
den just forgangne sæson.
Fodringen af sæler hører til blandt Fiskeri- og Søfartsmuseets ken-
demærker.
1...,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182 184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,...204