133
Et middelalderligt fragtskib
- marinarkæologi i Knudedybet
Af Bo Ejstrud og Thijs Maarleveld
Marinarkæologiske fund i det danske vadehav har hidtil
ikke tiltrukket megen opmærksomhed. Det samme gælder
for den nedersaksiske vadehavskyst og den østlige del af
det hollandske vadehav. Men erfaringer fra Slesvig-Holsten
og den vestligste del af Vadehavet viser, at dette dynamiske
miljø har et stort potentiale for marinarkæologisk forskning.
Fundet af et middelalderligt vrag lige syd for Fanø i april
2006 præsenteres her som en god anledning til at præsentere
Sjæklens læsere for det nye program i Marinarkæologi,
som nu etableres i Esbjerg med deltagelse af adskillige
samarbejdspartnere.
Indledning
Samarbejdet mellem Fiskeri- og Søfartsmuseet og Syd-
dansk Universitet i Center for Maritime og Regionale
Studier blev i 2006 udvidet med et marinarkæologisk
program. I september startede Syddansk Universitet for
første gang dets toårige kandidatuddannelse i Esbjerg.
Blandt meget andet er de studerende blevet introduceret til
brugen af Fiskeri- og Søfartsmuseets ressourcer, til andre
museer, og naturligvis til de syv museer, der har specifikt
ansvar for marinarkæologien i Danmark.
1
Sammen med
disse partnere er der startet et halvårligt nyhedsbrev.
2
Sideløbende hermed udvikles forskningsprojekter og
grundtanken er, at programmets forskning vil fokusere
på tre områder. Et område er de skiftende syn på havets
kulturarv og den stadige udvikling i behovene for maritim
kulturarvsforvaltning. Bjærgningstraditioner står stærkt
og til tider i modsætning til udviklingen af veletablerede
principper for bevaring af kulturlevn og kulturel information.
Et andet forskningsområde udvikler viden om de måder
arkæologiske fund af forskellig kvalitet dannes i dynamiske
miljøer. Det dækker også processerne bag bevaring og sikring
af fund, samt processerne bag opdagelsen af fundene. Det
tredje område ser på tekniske data udledt fra skibsfund for at
forstå skibsbygningsteknikker og betydningen af skiftende
traditioner over tid og rum.
Et særligt supplement til programmet er et projekt,
som ser på havnens infrastruktur i det antikke Piræus.
3
Dette foregår i et samarbejde mellem danske forskere og
græske myndigheder, og aftalen om at gøre dette under pro-
grammets flag understreger den internationale oriente-
ring af CMRS. Men med base i Esbjerg er det logisk, at
de regionale særpræg ved den jyske vestkyst og vade-
havet kræver særlig opmærksomhed. Vadehavet er et højst
dynamisk område, og har hidtil ikke tiltrukket megen under-
vandsarkæologisk opmærksomhed. På nogle områder min-
der det om det vestlige vadehav nær Texel og Terschelling,
hvor en af forfatterne har udført omfattende forskning.
4
andre måder er det meget anderledes. For eksempel vil det
formentlig frembringe vragfund af delvist andre størrelser
og aldre, som en funktion af lidt forskellige udviklinger
både i de naturlige forhold og af de historiske forhold
i indlandet. Middelaldervrag er højst usædvanlige i det
vestlige vadehav. Grunden er at denne del af vadehavet
er udviklet relativt sent, gennem omfattende erosion af
tørveland.
5
Tidligere vige er for længst sandet til, og kan
ikke undersøges i dag.
6
I lyset heraf er det forståeligt, at et middelalderligt
1...,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132 134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,...204