116
regerings kulturpolitik være for meget fokus på fortidens
kulturelle bedrifter. Vores oplæg kommer til at lægge op
til en mere fremadrettet kunstpolitik, hvor nutidskunsten
og fremtidens kunst styrkes”. “I sossernes tjeneste”,
Weekendavisen
1. september 2006.
60.
Udpegning af værdifulde kulturmiljøer i regionplan-
lægningen
. Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Natur-
styrelsen 1999, s. 5.
61.
Mette Guldberg: Kulturhistorien i planlægningen -
nogle tanker fra sidelinien til et pilotprojekt.
By og land
nr.
45, november 1999, 20-23.
62.
Citeret fra
Inspiration til det fremtidige arbejde med
kulturmiljøer i planlægningen
. Miljø- og Energiministeriet,
Skov- og Naturstyrelsen 2001, s. 37. Viborg Amt endte med
at udpege 51 bevaringsværdige kulturmiljøer.
63.
Dette var bl.a. tilfældet iVadehavet Kulturarvsatlas, hvor
det blev fastsat, at der skulle udpeges 150 kortlægningsemner
og deraf vælges 80 kulturmiljøer til nærmere beskrivelse.
64.
SAVE står for “Survey of Architectural Values in the
Environment”. Se
Vejledning. SAVE - kortlægning og
registrering af byers og bygningers bevaringsværdi og
udarbejdelse af kommuneatlas.
Skov og Naturstyrelsen, 3.
reviderede udgave 1997.
65.
Så sent somved et seminar i november 2003 annoncerede
Kulturarvsstyrelsens direktør Steen Hvass, at man i styrelsen
arbejdede på at udvikle den nye generation af atlas:
Kulturmiljøatlas. Ebbe Keld Pedersen (red.):
Atlas - quo
vadis? Seminar om kulturmiljø 2003
. Kulturarvsstyrelsen
(digitalt på
) s. 4.
66.
Stevns kommuneatlas 2002, Langeland - atlas over
byer, bygninger og miljøer 2002, Bornholm - atlas over
byer, bygninger og miljøer 2003, Kulturmiljøatlas Mors
2004, Gentofte - atlas over bygninger og bymiljøer 2004,
Møn Kulturarvsatlas 2006.
67.
Der blev taget hul på denne debat på seminaret “Atlas
- quo vadis”, som blev afholdt for en begrænset, indbudt
deltagerskare i 13.-14 november 2003. Ebbe Keld Pedersen
(red.):
Atlas - quo vadis? Seminar om kulturmiljø 2003
(digitalt på
).
68.
Kirsten Hastrup og Kirsten Ramløv (red.):
Feltarbejde.
Oplevelse og metode i etnografien
. Akademisk Forlag 1989,
s. 8.
69.
Således stod der i dagbladet JydskeVestkystens leder
19. oktober 2006 om Nationalparkdiskussionen: “Der ville
være mulighed for at skabe en magnet for en turisme, der
i forvejen er i fremgang, men det sydvestlige hjørne af
landet går derimod nu glip af en god ekstraindtægt, der
trods Vadehavets nærliggende placering ville falde på et tørt
sted.”
70.
Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion
Vadehavet for perioden 1. januar 2007 til 31. december
2010 (digitalt på
), s. 6 og 9.
71.
I bogen
Vadehavet. Portrætter af et kulturlandskab
påpeges det samme af Fischer ogWaterbolk, der skriver: “Det
er meningsfyldt og nødvendigt at erkende særprægene og
de umiskendelige kvaliteter ved enhver landskabsdannelse”
(Vadehavet 2005 op. cit. s. 35).
72.
Søren Byskov: Nyords rigdomme - et øsamfund i histo-
rien.
Sjæk’len 2000. Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet,
Saltvandsakvariet i Esbjerg
. Esbjerg 2001, 85-105.
73.
Thomas Højrup: Fra erindring til erfaring i Danmarks
kulturarv og kulturmiljø. Nicolai Carlberg og Søren Møller
Christensen (red.):
Kulturmiljø mellem forskning og politisk
praksis.
Museum Tusculanum, 2003, 131-172, 166ff. Se
også Søren Møller Christensen og Mette Guldberg (red.):
Historisk kystkultur. En ressource i nutiden.
Nord 2004:6.
Nordisk Ministerråd, København 2004, s. 29-35.
74.
Helena Wangefelt Ström: Kulturarv - ikon för en
sekulariserad tid?
Kulturella Perspektiv
2006:3, 67-76.
75.
Eske Wohlfahrt har foreslået følgende definition på et
kulturmiljø: “En ændring - eller fastfrysning - af et afgræn-
set stykke landskab, der gør det bedre egnet til at fortælle
den historie, vi ønsker at fortælle". Pedersen: Atlas, 2003
op. cit. s. 7.
76.
Museumsloven, lov nr. 473, 2001 § 1.
77.
Lene Floris:
Bedre Byggeskik. Bevægelse og Bygninger.
Holbæk Museum og Thaning & Appel 2005.
78.
Thomas Højrup: Fra erindring til erfaring i Danmarks
kulturarv og kulturmiljø. Nicolai Carlberg og Søren Møller
Christensen (red.): Nicolai Carlberg og Søren Møller
1...,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115 117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,...204