113
inddragelsen i Pilotprojekt Nationalpark Vadehavet.
Syd-
dansk Universitet 2005, s. 11, 14f, 16f, 28.
11.
Mette Guldberg:
Historisk Vadehavskultur. Kulturhisto-
risk introduktion til det danske Vadehavsområde.
Fiskeri-
og Søfartsmuseet 2005. Samme:
Kulturhistorien i Vade-
havsregionen.
Rapport for Pilotprojekt Nationalpark Vade-
havet. Fiskeri- og Søfartsmuseet 2005. 24 s. Samme: Det
kulturhistoriske arbejde i Vadehavsområdet - en oversigt.
Mark og Montre
2005, 35-45.
12.
Afsluttende rapport fra Pilotprojekt Nationalpark
Vadehavet
. Udgivet af sekretariatet for Styregruppen
for Pilotprojekt Nationalpark Vadehavet, September
2005; Charlotte Jensen og Anne Mette Jørgensen:
Borgerinddragelsen i Pilotprojekt Nationalpark Vadehavet.
Syddansk Universitet 2005, s. 35, 55ff.
13.
Vadehavet Kulturarvsatlas 1. arbejdsrapport: Karakte-
ristik af hovedtræk, natur, landskab, kulturhistorie og
arkitektur, Kulturarvsstyrelsen, januar 2006, og 2. arbejds-
rapport: Oversigt over kortlægningsemner, Kulturarvs-
styrelsen august 2006.
14.
Møn Kulturarvsatlas 2006 var det første, der udkom i det
ny format, som betegnes “atlasguide”. Med det nye udseende
har man tilstræbt, at bøgerne “i højere grad fremtræder
som moderne guidebøger. For eksempel er formatet blevet
“handy”, så bogen kan ligge i bilens handskerum eller i
cykeltasken, når man er ude på oplevelse” (pressemeddelse,
Kulturarvsstyrelsen 21. december 2006). En tilhørende
kulturmiljødatabase og bygningsdatabase findes på Kul-
turarvsstyrelsens hjemmeside
.
15.
Lov om regionale faglige kulturmiljøråd, lov nr. 429,
1997, § 2.
16.
Lov nr. 480, 2001.
17.
Om kulturmiljørådets arbejde se: Mette Guldberg:
Kulturmiljørådet i Ribe Amt - de første fire år.
Mark og
Montre
2002, 44-55.
18.
F.eks. var kulturmiljørådet med til at gøre opmærksom
På Vadehavsøen Mandø er redningsstationen omdannet til butik med salg af turistvarer.
1...,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,...204