Bevaring
De tre gennemgående eksempler er alle udtryk for ønsket
om at bevare kulturhistoriske træk i de fysiske omgivelser,
og i Danmark går denne tradition flere hundrede år tilbage.
I 1807 oprettedes Oldsagskommissionen med henblik på
at registrere og frede danske fortidsminder af hensyn til
“Alderdommens Studium og Historiens Dyrkere”
25
. Det
offentliges engagement i arbejdet med at bevare landskaber
og bygninger blev lovfæstet i 1917 med loven om
naturfredning og 1918 med loven om bygningsfredning. Bag
vedtagelsen af lovene lå dels nationalhistoriske hensyn - at
der blev bevaret steder af betydning for Danmarkshistorien -
dels naturvidenskabelige hensyn - muligheden for at studere
naturen, når den var overladt til sig selv. Som noget nyt i
begyndelsen af 1900-tallet lå der imidlertid også to andre
motiver bag. For det første et æstetisk hensyn - man fandt,
at den moderne industrialisme ikke var udtryk for god smag,
og at dens ødelæggende virkninger derfor måtte begrænses.
For det andet et rekreativt hensyn - den voksende bybe-
folkning skulle have et sted at få frisk luft, og derfor måtte
det sikres, at der stadig var natur at tage ud i
26
.
Igennem1900-tallet er lovene blevet lavet omflere gange,
og der er kommet en lang række nye love. Når det gælder
beskyttelsen af de kulturhistoriske interesser i landskabet
havde især 1937-ændringen af naturfredningsloven betyd-
ning, idet loven indeholdt bestemmelser om beskyttelse af
jordfaste fortidsminder
27
. Siden kom også sten- og jord-
digerne med i fredningsbestemmelserne, først som for-
tidsminder eller naturfredninger, og med naturbeskyt-
telsesloven i 1992 blev sten- og jorddiger generelt be-
skyttet.
Når det gælder bygninger, blev bygningsfredningsloven
suppleret med bevaringsbestemmelser indflettet i en række
andre love: saneringsloven 1959, der talte om bevarende
sanering, byggeloven 1960, der talte om bevaring af ydre
fremtræden og byplanloven fra 1962, der bestemte, at
eksisterende bevaringsværdig bebyggelse ikke måtte ned-
rives uden kommunalbestyrelsens tilladelse
28
.
103
Fra den sidste halvdel af 1800-tallet var Lønstrup et fashionabelt feriested for borgerskabet, som byggede store sommerhuse i bakkerne
rundt om den gamle by. I dag er de gamle sommerhuse omfattet af en bevarende lokalplan. Foto: Nordjyllands Amt.
1...,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102 104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,...204