112
til at hævde statens suverænitet
78
. Andre lægger vægt på
forskellighederne i opfattelsen af kulturmiljøer og deres
betydning for forskellige befolkningsgrupper
79
.
Det er vigtigt, at den faglige diskussion - der har mange
flere aspekter end dem, denne artikel har været inde på -
holdes i gang, og at den udbredes til at omfatte alle de grup-
per, der arbejder med kulturarven. Det er op til såvel lokale
aktører i kommuner, på museer og i interesseorganisationer
som Kulturarvsstyrelsen og universiteterne at sikre den
frugtbare vekselvirkning mellem forskning og forvaltning
og at fremme den tværfaglighed, der var hensigten med
at samle forvaltningen af hele kulturarvsområdet i én
styrelse. Og for museerne, der i stigende grad inddrages i
forvaltningen, er det ikke mindst vigtigt at forholde sig til,
hvad denne nye rolle indebærer.
Noter
1.
Mette Guldberg: Kystkulturmiljø.
Sjæk’len 1998. Årbog
for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg
.
Esbjerg 1999, 68-78.
2.
Tak til Kulturarvsstyrelsen for midler fra rådigheds-
summen 2006 til dette arbejde, som udgør første del af
et projekt om kulturarvsarbejdet. Anden del vil bestå i
en viderebearbejdelse af problematikken på baggrund af
forfatterensdeltagelse i følgegruppen tilKulturarvsstyrelsens
temagennemgang af danske industrihavne 1840-1970. Tak
også til kolleger og andre, der er kommet med konstruktiv
kritik undervejs.
3.
Svend Auken: Miljøpolitikkens tredje dimension. Kro-
nik i dagbladet
Politiken
onsdag den 13. juli 1994; Mette
Guldberg: The Cultural Environment - The Danish Case.
Ethnologia Scandinavica
vol. 32, 2002, 100-114.
4.
En rigere fremtid. 13 konventioner om natur og
kulturmiljø
. TemaNord 2006:559.
5.
I Sverige har man brugt begrebet siden begyndelsen
af 1970’erne, og i 1987 kom begrebet ind i den sven-
ske ressourcelov. I Norge blev ordet introduceret om-
kring 1991. Venligst oplyst af Ann Mari Westerlind,
Riksanktikvarieämbetet i Sverige, og Evan Gaukstad,
Riksantikvaren i Norge.
6.
Kristian Kristiansen: Forskning, forvaltning og politik.
Kulturmiljøbegrebets historie som eksempel. Nicolai
Carlberg og Søren Møller Christensen (red.):
Kulturmiljø
mellem forskning og politisk praksis.
Museum Tusculanum
2003, 23-35, s. 33f. I efteråret 2000 var der blevet nedsat
et tværministerielt udvalg om den statslige politik for
den faste kulturarv under Kulturministeriet. Dens rapport
udkom i september 2002.
Rapport fra det tværministerielle
udvalg om den statslige politik for den faste kulturarv.
Kulturministeriet, september 2002.
7.
Forfatteren har været engageret i de beskrevne projekter
på følgende måder: I projekterne omkring Vadehavet:
Medlem af “Wadcult”, styregruppen af det trilaterale
projekt til kortlægning af kulturhistorien i Vadehavet fra
1998; dansk koordinator for Lancewadprojektet 2000-
2001; deltagelse i styregruppen for Lancewadplanpro-
jektet fra 2002; forfatter til de kulturhistoriske rapporter
vedr. Pilotprojekt Nationalpark Vadehavet i 2005; bidrag-
yder til arbejdsrapporter om de kulturhistoriske hovedtræk
til Vadehavet Kulturarvsatlas 2005-06. I kulturmiljø-
rådet: Formand for Det Regionale Faglige Kulturmiljø-
råd i Ribe Amt i perioden 1998-2006. I Nordisk Kystkul-
tur som ressource: Formand for den nordiske arbejds-
gruppe 2001-2004.
8.
M. Vollmer, M. Guldberg, M., Maluck, D. Marrewijk
& G. Schlicksbier:
Lancewad. Landscape and Cultural
Heritage in theWadden Sea Region - Project Report
.Wadden
Sea. Ecosystem No. 12. Common Wadden Sea Secretariat.
Wilhelmshaven, Germany 2001. Databasen er desværre
ikke blevet gjort offentlig tilgængelig. Projektet er beskrevet
i Mette Guldberg og Adam Schacke: Lancewad - kortlæg-
ning af kulturhistorien i Vadehavsområdet.
Sønderjyske
Museer 2001.
Museumsrådet for Sønderjyllands Amt 2002,
15-22.
9.
Det skete i 2005 med publikationen:
Vadehavet. Por-
trætter af et kulturlandskab.
Red. af JanAbrahamse, Marieke
Bemelmann, Martin Hillenga, John Frederiksen og Morten
Hahn-Pedersen. Esbjerg 2005. Den udkom samtidig på tysk
og hollandsk.
10.
Charlotte Jensen og Anne Mette Jørgensen:
Borger-
1...,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111 113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,...204