91
årsag til denne udvikling var formentlig tillige det forhold,
at Esbjergs rolle som egnsudviklingsområde forholdsvis
hurtigt blev udspillet.
En central problemstilling i forbindelse med egnsudvik-
lingsdebatten op igennem 1950’erne var afgrænsningen af
egnsudviklingsområderne. I 1958 havde den borgerlige op-
position stemt imod Egnsudviklingsloven, hvilket skete med
henvisning til ideologisk begrundelser – loven blev opfattet
som et for stort indgreb i markedsmekanismerne – men også
med henvisning til, at der manglede en præcis afgrænsning
af hvilke områder, der kunne gives hvilken type støtte til.
41
Det kan generelt konstateres, at de borgerlige partier efter-
hånden skiftede mening, hvilket antageligt skete under ind-
flydelse af de mange venstre-borgmestre og -sognerådsfor-
mænd, hvis kommuner nød godt af loven. Medvirkende til
den øgede opbakning bag Egnsudviklingsloven var desuden
en række lovrevisioner. Første ændring af loven kom i 1962,
og i 1967 fulgte endnu en lovændring, hvor det blev pålagt
Egnsudviklingsrådet at indstille hvilke konkrete områder,
der skulle omfattes af loven. I 1969 skete der en yderligere
opdeling af egnsudviklingsområderne, hvorefter der blev
skelnet klart mellem de generelle udviklingsområder, der var
berettiget til at opnå fordelagtige lån, og de specielle egnsud-
viklingsområder, der var berettiget til både lån og tilskud.
42
I den grænsedragning, som fandt sted i egnsudviklings-
lovens første årti, blev det vestjyske udviklingsområde, der
omfattede Thisted, Ringkøbing og Ribe amter, delt nogen-
lunde tydeligt op.
43
Geografisk var der en klar overvægt af
specielle egnsudviklingsområder i Thisted Amt, medens
Ringkøbing og Ribe amter stort set udelukkende tegnede
sig som generelle udviklingsområder. I Ribe Amt stod Es-
bjerg Kommune som et generelt udviklingsområde. Allere-
de i slutningen af 1960’erne, hvor egnsudviklingsloven kun
havde været i kraft i 10 år, kunne det i Esbjerg konstateres,
at mulighederne for udvikling ad denne vej begrænsedes. Et
forhold, der blev yderligere understreget i 1982, hvor Egns-
udviklingsrådet ajourførte grænserne for udviklingsområ-
der. Esbjerg Kommune blev herefter ikke længere betragtet
som egnsudviklingsområde. Et tilsvarende skifte i status
kom samtidigt for Esbjergs nabokommune Helle, samt Bil-
lund, Brørup, Grindsted og Vejen Kommune. Pr. 1. januar
1984 mistede yderligere fire kommuner i det sydvestjyske
område; Blåbjerg, Blåvandshuk, Varde og Ølgod, deres sta-
tus som egnsudviklingsområder.
44
Bortdømmelsen af Esbjerg Kommune som egnsudvik-
lingsområde var ikke sket uden bureaukratiske sværdslag. I
marts 1981 havde Direktoratet for Egnsudvikling stået over
for at skulle udarbejde et notat på baggrund af den rapport,
som en arbejdsgruppe under Egnsudviklingsrådet havde ud-
færdiget omhandlende afgrænsning af egnsudviklingsom-
råderne. Direktoratet for Egnsudvikling lavede i udgangs-
punktet en grundig gennemgang af det foreliggende mate-
riale og tilføjede endog en ny sammenvejning af det nyeste
statiske materiale med de samme vægte som udvalget havde
anvendt. Det notat, der efterfølgende blev udarbejdet gav
anledning til heftig debat, særligt med henblik på Esbjerg
Kommunes status. Det var umiddelbart klart, at Direktora-
tet ikke tog specielle hensyn til de landspolitiske ønsker. I
Esbjerg havde budskabet til omegnen og til Ribe Amt længe
været, at det var af betydning for heleVestjyllands udvikling,
at Esbjerg kunne udvikle sig til et kraftcenter. Denne besked
var tydeligst blevet formuleret i Egnsplan 1970, hvor det fra
egnsplankontorets side konstateredes, at Esbjerg sammen
med Aalborg, Aarhus og Odense var den eneste by vest for
Storebælt, der kunne regnes som landsdelscenter.
45
Ønsket
om at give Esbjerg mulighed for at udvikle sig som et kraft-
center var efterfølgende blevet annammet i både regions-
planforslaget og landsplanredegørelsen fra 1975. Stik imod
disse ønsker og opfattelser foreslog Direktoratet imidlertid,
at Esbjerg udgik af udviklingsområderne med henvisning til
dels den gode placering som nummer 19 ud af 57 kommu-
ner, Esbjerg havde fået på Direktoratets vægtede rangliste,
dels til olie- og naturgasaktiviteterne i Nordsøen. Hverken
Planstyrelsen eller repræsentanterne for de større regionale
udviklingsudvalg havde imidlertid ikke kunnet gå ind for, at
Esbjerg skulle udgå.
46
Planstyrelsen anførte samstemmende
med en række interessenter fra Esbjerg området, at Esbjerg
led under stor arbejdsløshed og vurderede samtidig ikke den
beskæftigelsesmæssige afsmitning af Nordsø-olien sær-
lig højt. De indkommende bemærkninger medførte en vis
1...,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90 92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,...168