96
titlerne; ”
Arbejdsstyrkens udvikling på Esbjerg Havn c.
1960-2005. Et mikrostudie af beskæftigelse og bufferfunk-
tioner
” og ”
Beskæftigelsen i den nordjyske fiskeindustri
c. 1960-2005- Et studie af særlige beskæftigelsespolitiske
dialektiker
” begge er for nuværende under forberedelse til
publikation og hvor intet andet er anført er det disse studier,
der udgør det centrale kildegrundlag.
2.
Betænkning vedrørende arbejdsløshedsøer i Jylland, be-
tænkning nr. 116, København 1955.
3.
Erhvervsudvikling i provinsen, Betænkning nr. 206, Kø-
benhavn 1958.
4.
Lov nr. 211 af 16. juni 1958.
5.
Egnsudviklingsrådet blev etableret som et tre-mands ud-
valg udpeget af regeringen i august 1958. Rådets direkte
formål var at få omsat egnsudviklingslovens bogstaver i
praksis. Formand for egnsudviklingsrådet blev direktør K.
Skat-Rørdam, der i en årrække havde været ansat i han-
delsministeriet, men som ved udpegelsen var direktør for
et københavnsk bryggeri. De to øvrige medlemmer blev
kontorchef Jørgen Paldam fra Arbejderbevægelsens Er-
hvervsråd og fabrikant Aage Damgaard fra Herning. Ved
egnsudviklingslovens revision i 1967 fik Egnsudviklingsrå-
det besluttende myndighed, og den daglige administration
af loven, der hidtil havde været indplaceret ved et kontor i
Handelsministeriet, blev henlagt til Silkeborg i et nyoprettet
Direktorat for Egnsudvikling, der skulle udføre det prakti-
ske daglige arbejde i forbindelse med Egnsudviklingsrådets
beslutninger.
6.
Lov nr. 394 af 13. juni 1990 (lov om erhvervsfremme).
Loven forblev i kraft frem til 1. januar 2006, hvor den aflø-
stes af lov nr. 602 af 24. juni 2005, hvilket var den nye og
gældende lov om erhvervsfremme.
7.
J. Møllgaard (red.):
Hvor kragerne vender – et skrift om
egnsudvikling
, København 1977, p. 7.
8.
Social-Demokraten
21.5.1958.
9.
J. Møllgaard (red.):
Hvor kragerne vender – et skrift om
egnsudvikling
, København 1977, p. 8.
10.
Dorte Olesen
et al
.:
I fiskens tegn
– om kvindelige fiske-
industriarbejderes hverdag i Skagen
, 1982, p. 45.
11.
Skagen Avis
27.10 1967.
12.
Skagen Avis
30.11.1967.
13.
Politiken
28.5.1974.
14.
Skagens Avis
29.5.1974.
15.
Magnus Demsitz:
Liv – ære og velfærd i Esbjerg Fiske-
industri
, Esbjerg 1974, p. 6-7.
16.
Skagen Avis
17.5.1968.
17.
Skagen Avis
29.5.1957.
18.
Skagen Avis
17.12.1968.
19.
Skagen Avis
16.11.1967.
20.
Skagen Avis
29.12.1969.
21.
Skagen Avis
5.2.1970.
22.
Skagen Avis
29.4.1970.
23.
Skagen Avis
05.5.1970.
24.
Skagen Avis
14.4. 28.4. 14.5. 5.7. og 26.8. 1971.
25.
Skagen Avis
11.9.1971.
26.
Skagen Avis
23.9.1972 og 17.2.1973.
27.
Se bl.a.
Skagens Avis
21.4. 14.6. 1975 og 3.5. 1976.
28.
Aalborg Stiftstidende
31.5.1962.
29.
Søren Spanner:
Hjørring – fra købstad til centerby
,
Hjørring 1997, p. 64.
30.
J. J. Bolvig:
Erindringsforskydninger
, Hjørring 1977, p.
19-21.
31.
Vendsyssel Tidende
7.3.1970.
32.
Georg Jensens sølvsmedie flyttede igennem årtierne en
stadig større del af produktionen til Hjørring, således at det
efter årtusindskiftet kun er det allermest krævende kunst-
håndværk, der produceres i København. Frem til 2007 be-
skæftigede virksomheden omkring 80 medarbejdere, men
finanskrisen i 2008 betød en vigende efterspørgsel, med en
heraf følgende halvering af staben, som konsekvens (
Nord-
jyske
28.11.2008.).
33.
Søren Spanner:
Hjørring – fra købstad til centerby
,
Hjørring 1997, p. 66.
34.
I
Danmarks økonomiske historie efter 1960
(Århus,
1999)
har Henrik Christoffersen argumenteret for, at sam-
menholdt med initiativerne inden for Egnsudviklingsloven
var det i 1960’erne mere afgørende for beskæftigelsesud-
viklingen, at industrien af egen drift ændrede lokaliserings-
mønster. Christoffersen påpeger, at industrien flyttede mod
vest for at finde billig arbejdskraft og få adgang til billige
1...,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95 97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,...168