93
tvivl i Direktoratet, der på den baggrund nu gik ind for at
lade Esbjerg-området beholde sin status. På det afsluttende
møde i Egnsudviklingsrådet i september 1981 om hvilke
områder, der skulle indstilles til ministeren som fremtidige
udviklingsområder, blev det med særlig henvisning til olie-
og naturgasaktiviteterne imidlertid fra industriministeriets
repræsentant fastholdt, at Esbjerg området skulle være ikke-
udviklingsområde. Som den øverste myndighed for egnsud-
viklingsområdernes afgrænsning valgte industriministeren
at følge denne indstilling, og trods massiv modstand ophør-
te Esbjerg dermed at være egnsudviklingsområde.
47
Skulle
der være vækst i Esbjerg, måtte det herefter ske med afsæt i
områdets egne forudsætninger; olie og naturgas.
Det skuffede mange, at Esbjerg blev overladt til sig selv.
I tråd med de overordnede planer og retningslinjer havde
der på kommunalt plan op igennem 1970’erne været lagt
vægt på at etablere sig som landsdelscenter og tiltrække så-
vel uddannelsesinstitutioner som statslige og amtslige ar-
bejdspladser.
48
På mange måder viste 1970’erne sig som en
omstillingstid for Esbjerg. Set i de lange linjers perspektiv
var det her, at den snævre forbindelse mellem havn og by
langsomt begyndte at blive opløst. Fiskeriet, der havde den
absolutte topposition som byens ledende erhverv, imødegik
en nedgang, der med varierende styrke skulle vare ved til
efter årtusindeskiftet, hvor de sidste fisk landedes i Esbjerg.
Søfarten, der med basis i Englandseksporten havde været
central siden havnens etablering, stod over for en gennem-
gribende rationalisering med indførelsen af containere og
trailere. Afgørende for udviklingen var også internationa-
liseringen af handlen, og ikke mindst medlemskabet af EF
fra 1972, der skabte friere adgang til de europæiske marke-
der og skabte langt flere arbejdspladser på land. Der blev
i denne periode anlagt mange industrielle virksomheder i
Esbjerg, nogle på basis af kapital med relation til havnen,
andre blev grundlagt med kapital udefra uden nogen sam-
menhæng med havnen. De største virksomheder som for ek-
sempel Vestfrost fandtes ikke på havnen, og deres produkter
gik for en stor del videre med landtransport.
I starten af 1980’erne – samtidig med at Esbjerg blev
undsagt i den overordnede udvikling – viste havnen dog
igen sin relevans og betydning for byen, da store investe-
ringer i udvinding af olie og gas skabte i tusindvis af nye
arbejdspladser. De nye aktiviteter i relation til olie og gas
kunne i høj grad udnytte de erfaringer, som havnens mange
ansatte havde fra søfart og fiskeri samtidig med, at offshore-
aktiviteterne tiltrak en del højtuddannede og højtlønnede
funktionærer, der var med til at give byen et nyt præg. Der
var særligt i begyndelsen forventninger om, at byen ville
forandre sig med de mange nye udenlandske eksperter, som
flyttede til. Det viste sig dog efter få år, at udlændingene
kun var på visit i begyndelsesfasen, mens driftsfasen især
tiltrak dansk arbejdskraft. Offshoren gav nyt liv til havnen
og de havnerelaterede virksomheder og var derved med til
at kompensere for en del af den voldsomme tilbagegang i
det gamle ledende erhverv, fiskeriet. Offshoreindustrien fik
ikke med det samme en ligeså dominerende position som
fiskeriet havde haft, men i takt med udbygningen af oliefel-
terne op igennem 1990’erne voksede Esbjergs engagement
i olien betragteligt. I årene lige efter årtusindskiftet var mere
end 200 offshore-relaterede virksomheder hjemmehørende
i Esbjerg med en spændvidde i virksomhedsfelt lige fra pro-
duktion af teknik over levering af ”know-how” til catering
og lignende servicefunktioner.
49
Udviklingen i Esbjerg bevægede sig fra at være styret af
fiskeriet til at have fokus på offshore – med 1970’erne og
1980’erne som et vigtigt skillemærke mellem de to områ-
der. Samtidigt med denne udvikling indtraf tillige et skifte i
den status, som egnsudviklingen havde i forhold til udvik-
lingen af mulighederne i Esbjerg. Op igennem 1960’erne
og en del af 1970’erne havde Esbjerg med baggrund i fi-
skeriet i høj grad været selvhjulpet, mens de erklærede øn-
sker om at bevæge sig væk fra afhængigheden af fiskeriet
havde haft grobund i hensigterne med at udvikle Esbjerg
som kraftcenter for hele området. Denne grobund faldt bort
i to tempi, først med en nedgradering af Esbjerg som egns-
udviklingsområde og dernæst med et bortfald af mulighe-
derne for egnsudviklingsstøtte. Esbjerg måtte klare sig selv,
og i den sammenhæng kom et begyndende paradigmeskifte,
hvor fokus i relation til arbejdsstyrken flyttedes fra fiskeri
til offshore, og mere direkte sagt fra kvantitet til kvalitet,
1...,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92 94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,...168