beskæftigede sig med organiske kemikalier. Virksomheden
blev i 1939 overtaget af Danisco, og der fokuseredes herefter
på produktion af bl.a. nerve-, sove- og hovedpinepiller.
Virksomhedenblev i de følgendeårtier udvidet ogvar imidten
af 1950’erne vokset til en af byens største virksomheder
med stor økonomisk betydning for lokalbefolkningen. På
dette tidspunkt havde virksomheden imidlertid også fået et
problem på halsen. Efter at virksomheden i årevis havde ledt
sit spildevand direkte ud i Grindsted Å, var åen nu blevet så
forurenet, at det medførte akut iltsvind, og udledningerne
måtte derfor stoppes. I 1956 fandt virksomheden dog en
ny løsning på spildevandsproblemet. Klitdirektoratet gav
således tilladelse til, at virksomheden kunne dumpe sit
kemiske affald i Kærgaard Plantage ved Vesterhavet. Her
blev der i de følgende år dagligt pumpet cirka 140.000 liter
spildevand ud i klitterne. Konsekvenserne udeblev ikke, idet
der fra klitterne langsomt begyndte at sive spildevand ud
i havet. I september 1958 erkendte kredslægen i Varde, at
der kunne konstateres en genererende lugt i området - men
det førte dog ikke i første omgang til restriktioner over for
Grindstedværket.
I de næstfølgende år fortsatte udledningerne derfor
uforstyrret samtidigt med, at klitdirektorat, kredslæge og
sundhedskommission vedblev med at behandle lugtklager.
I 1962 indtrådte imidlertid en ny udvikling, da sundheds-
styrelsen besluttede at anbefale et badeforbud p.g.a. derma-
tologiske risici, hvilket betød, at udsivningerne nu var blevet
så omfattende, at badende folk i nærheden af området risi-
kerede hudskader. Trods den skarpe advarsel gik der imidler-
tid endnu to år, inden sundhedskommissionen i 1964 vedtog
et endeligt badeforbud. Det følgende år indledtes forhandlin-
ger mellem sundhedsstyrelsen, landbrugsministeriet og
fiskeriministeriet om det uønskelige i deponeringerne. I
oktober 1967 accepterede sundhedsstyrelsen dog en for-
længelse af deponeringskontrakten, hvilket i januar 1969
fik fiskeriministeriet til at indbringe sagen for land-
væsenskommissionen. Medens sagen på denne vis rullede
hen over skrivebordene i diverse kommissioner, styrelser
og ministerier forværredes forholdene fortsat. Lugten
blev nu karakteriseret som stærkt generende, og hen over
sommeren 1970 misfarvedes havvandet flere gange, hvilket
førte til gentagne klager fra områdets beboerforeninger. I
juli 1971 frarådede sundhedsstyrelsen videre udledning,
hvilket dog ikke forhindrede, at landvæsenskommissionen
i oktober måned samme år tillod, at udledningerne kunne
fortsættes i endnu tre år. Dette skete med en tilføjelse om,
at udledningerne skulle nedtrappes år for år og helt afsluttes
den 3. november 1974.
Hverken hos Grindstedværkets ledelse eller i fiskeri-
kredse var der tilfredshed med denne afgørelse. Set fra
virksomhedsledelsens side var den givne frist alt for kort
til, at de nødvendige rensningsanlæg kunne nå at blive
opført. Et synspunkt, der blev bakket op af Grindsted
kommune, og som i november 1971 fik virksomheden til
at anke afgørelsen til overlandsvæsenskommissionen, hvor
sagen kom til endelig afgørelse den 4. august 1972. Inden
da havde tingene imidlertid taget en uventet drejning. I
forbindelse med sagen havde Grindstedværkets ledelse ladet
en fortrolig rapport udarbejde til sundhedsstyrelsen med
oplysninger om affaldsstofferne i fabrikkens spildevand,
deres art og mængde. En dansk kemiker udtalte senere,
at rapporten burde ryste enhver ansvarlig sagkyndig.
Umiddelbart inden sagens afgørelse blev denne rapport
lækket til en af Grindstedværkets skarpeste kritikere, for-
manden for sportsfiskerforbundets vandplejeudvalg, Børge
Christensen, og da denne viden nu var kommet frem i
dagens lys, var der ikke andre muligheder åbne for
overlandsvæsenskommissionen end at stadfæste den tid-
ligere trufne beslutning om at stoppe udledningerne.
Kun ganske få måneder efter sagens afgørelse opstod
der på ny turbulens omkring Grindstedværkets aktiviteter.
I november 1972 fik virksomheden således den eneste
tilladelse, der nogensinde er blevet givet en dansk virk-
somhed til dumpning af giftstoffer i Nordsøen. Virksom-
heden meddelte nogenlunde samtidigt, at det var tanken
at starte dumpninger fra og med april 1973, ligesom man
ville opbygge tankanlæg i Esbjerg og herfra sejle ud til
de udpegede dumpningsområder. Både tilladelsen og de
erklærede dumpningsplaner blev næsten øjeblikkeligt
mødt af skarpe protester fra både Dansk Fiskeriforening
67
1...,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,...204