ændringer. Det skete dog ikke før 1951 - på hvilket tidspunkt
spørgsmål om beskyttelse af fiskeriet mod forurening var
blevet flyttet over i vandløbsloven af 1949.
4
Medens spørgsmålet om forurening af fiskevande kom til at
udgå af fiskerilovene, dukkede der i løbet af 1950’erne nye
forureningsfarer op, der stillede krav til såvel national som
international handling. Det drejede sig om olieudtømning på
havene fra skibe, hvilket der blev lovgivet omkring i 1956.
Den første danske lov på området kom som et resultat af
den internationale konventionen til undgåelse af forurening
af havet, som var tiltrådt fra regeringens side i maj 1954
i London. Loven fik virkning fra 1958 og var med visse
forandringer i kraft frem til oktober 1970, hvor en ny og
skærpet kurs implementeredes på området. Som et resultat
heraf blev det nu generelt forbudt at foretage nogen som helst
form for olieudtømning i havet.
5
Ud over olieudtømning
blev der også givet bemyndigelse til, at ministeren kunne
forbyde udledning fra danske skibe af ikke let nedbrydelige
eller skadelige materialer. Denne bemyndigelse blev ud-
nyttet små to år senere, hvor der blev udstedt forbud mod
at dumpe en række giftige stoffer, særligt langsomt ned-
brydelige organiske halogenforbindelse og giftige metaller,
fra danske skibe i alle farvande og fra alle skibe i danske
farvande. Forbudet trådte i kraft den 1. februar 1972 og
var det første skridt fra dansk side til at opfylde Oslo-
konventionen, der var en regional aftale mellem de såkaldte
Nordsølande indgået i oktober 1971 med henblik på at
forbyde dumpninger. Det var tanken, at Oslo-konventionen
skulle ratificeres i løbet af foråret 1972 og følges op af
en lov i overensstemmelse med konventionens tekst i
slutningen af året. Det blev dog klart, at dumpninger ikke
kunne forbydes, da der stort set ikke fandtes andre måder
at komme af med industriens affald på. Der kunne derfor
kun stilles særlige krav til dumpningsområder og krav om
tilladelse til dumpninger.
6
De forbedringer som i begyndelsen af 1970’erne enten
var opnået eller var undervejs på såvel havmiljøområdet
som miljøområdet generelt, var et klart udtryk for et sam-
fundsmæssigt paradigmeskifte, hvor en kritisk 68-genera-
tionen begyndte at stille spørgsmål ved konsekvenserne af
forbrugersamfundets uhæmmede vækst. Det stadig større
pres, som bl.a. denne gruppe af aktører udøvede, krævede
politisk handling, og fra slutningen af 1960’erne kom der
derforenrækkenyskabelserindenformiljøområdet.Iefteråret
1967 nedsattes et regeringsudvalg med deltagelse af bl.a.
kulturministeren, indenrigsministeren handelsministeren og
landbrugsministeren.
7
Dette førte til, at man nedsatte et sær-
ligt forureningsråd til at kortlægge landets forureningspro-
blemer og undersøge, hvorvidt lovgivningsgrundlaget var i
orden. Forureningsrådet nåede dog aldrig at færdiggøre sit
arbejde, idet der i forbindelse med regeringsskiftet i okto-
ber 1971 etableredes et ministerium for forureningsbe-
kæmpelse, det senere miljøministerium, med den unge
socialdemokrat og tidligere ordførende i forureningssager,
Jens Kampmann, som minister. Umiddelbart efter etable-
ringen startede arbejdet med oprettelsen af ministeriets
direktorat, eller omman vil den tekniske forureningsstyrelse.
Miljøstyrelsen, som navnet blev, oprettedes med virkning
fra 1. april 1972 og fik ud over en rådgivende funktion
for ministeren også en lang række beføjelser under sig,
som tidligere havde været under indenrigsministeriet,
landbrugsministeriet, handelsministeriet og fiskerimini-
steriet.
8
De flere nye tiltag inden for miljøområdet betød, sammen
med de skiftende samfundstrømninger, at miljø som ét hele
var et højaktuelt emne i perioden. Esbjergfiskernes blokade
af
Grindal
, der for fiskerne først og fremmest handlede om
beskyttelse af deres livsverden, blev derfor også en brik i
et meget større spil omkring både den havmiljøpolitik og
den generelle miljøpolitik, som skulle gælde i fremtiden. I
det følgende afsnit gennemgås forløbet af
Grindal-
sagen,
dernæst sættes der i de følgende afsnit fokus på sagens
aktører samt de synspunkter og interesser, som disse gav
udtryk for i forbindelse med konflikten. Særlig interesse har
det at belyse, hvordan parterne forsøgte at vinde retten til at
sætte dagsorden.
Grindal
-sagen i korte træk
I 1924 grundlagde cand. polyt. Chr. Lundsgaard virksom-
heden I/S Grindstedværket, som ved etableringen primært
66
1...,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,...204