også at være sidst. Det var et meget fast system.
Der var især
rift om de gode bundgarnspladser ved slusen, men fiskerne
forsøgte også at forudse, hvilke pladser der ville give et godt
ålefiskeri længere hen på året.
Sildebundgarnsfiskeriet blev drevet fra d. 15. marts
frem til begyndelsen af juni. Hver fisker fiskede med 4-6
bundgarn. Det var et stort arbejde at sætte bundgarnene,
og mange fiskede to og to, således at man hjalp hinanden
med at sætte de tunge garn. Sildebundgarnenes længde var
nedfældet i fiskeriforeningens vedtægter til at være 300 m
i længde med et radgarn på 250 meter og et hovedgarn -
“ringen” som fiskerne kalder det - på 50 meter. Garnene
skal stå med 100 meters mellemrum i retning væk fra land,
således at der er mulighed for gennemsejling, og så fisk
kan passere.
3
På den måde kunne der somme tider stå 10-
15 garn efter hinanden ud i fjorden, i lange rækker. Det
var en lang proces at få garnene sat ud, og to mand kunne
højst sætte to garn om dagen i godt vejr. Nåede man hen til
begyndelsen af maj uden at have fået sat alle garn, var det
den almindelige opfattelse, at det ikke var umagen værd at
sætte de sidste.
Sildefangsterne blev landet i Tyskerhavnen og i Mamre-
lund i Hvide Sande, som ligger henholdsvis nord og syd
for slusen. Fiskerne fik kørt is om fra Hvide Sande isværk
på en truck, og man lavede aftaler med samlecentralen om
losning. Fisken blev solgt via Hvide Sande Fiskeauktion,
som ofte sørgede for kontakter til aftagervirksomheder i
de større havne, og disse stod derefter selv for at afhente
fisken. Ofte blev silden opkøbt af nordjyske fabrikker, men
også sildefiletfabrikken ESSI i Esbjerg har aftaget en del
sild. Fjordfisker Hans Lodberg husker, at det største sildeår
i 1980’erne var 1984, hvor der ifølge fiskeristatistikken
blev landet mere end 1300 tons, men sildefiskeriet var i
det hele taget præget af meget store udsving, afhængig
af i hvor stor udstrækning naturforholdene havde fået sil-
destimer til at søge fra havet og ind i fjorden. Efterhånden
afspejlede fangstmængderne også prisniveauet på sild, idet
fiskerne var tilbøjelige til at satse på andre fiskerier end det
arbejdskrævende bundgarnsfiskeri, hvis sildepriserne var
for dårlige.
Ålefiskeriets nedgang
Selv om fiskeriet efter sild var et vigtigt fiskeri, hvor fiskerne
hvert år håbedepå store fangster, var detmest betydningsfulde
erhvervsfiskeri på fjorden ålefiskeriet, som ikke på samme
måde var præget af store udsving i priser og mængde. Når
sildesæsonen sluttede i juni, blev bundgarnene taget op,
og fiskerne begyndte i juli og august at sætte ålebundgarn
længere ude i fjorden efter gule ål. Her anvendte hver fisker
typisk 4-5 bundgarn om sommeren, og garnene blev flyttet
rundt, alt efter hvor fiskerne mente, at der var størst chance
for fangst. Hen på efteråret var hovedfangsten blanke ål,
hvortil fiskerne kunne have helt op til 10-12 bundgarn
stående i den korte periode, hvor de blanke ål blev fanget.
Nogle valgte at fiske alene, medens andre var to mand til
at passe bundgarnene. Sidst på efteråret blev næsten alle
bundgarnene taget op, og i vintertiden reparerede man garn,
lavede nye garn, og købte nye redskaber for overskuddet.
Der er ikke offentlig tilgængelig fiskeristatistik, som
viser den præcise udvikling i årlige landinger fra fjorden
før midten af 1990’erne
4
, men det er veldokumenteret,
at landingerne af ål fra omkring midten af 1970’erne be-
gyndte at udvise et jævnt fald. Både fiskere og biologer
var enige om, at nedgangen for en stor dels vedkommende
måtte skyldes forurening, herunder den øgede udledning
fra landbruget som fandt sted, efter at Skjern Å var blevet
rettet ud i 1960’erne. Forureningen ødelagde meget af
den bundvegetation, som ålen menes at være afhængig
af.
5
Frem til begyndelsen af 1990’erne var der dog fortsat
et betydeligt erhvervsfiskeri efter ål, men hvor der i 1968
ifølge aftagervirksomheden Carl Lauridsens Aaleeksport i
Hemmet blev landet 348 tons ål, så udgjorde de samlede
landinger i 1991 til sammenligning 55 tons.
6
Afsætningen
af ål foregik ikke via auktionen, idet Carl Lauridsens
Aaleeksport stort set aftog de fangster, som erhvervsfiskerne
kunne levere. Her var åleeksportør Henning Brasen i mange
år en fremtrædende repræsentant for ålefiskeriets interesser,
hvad enten det gjaldt kritikken af udretningen af Skjern
Å eller protester mod franskmændenes fiskeri efter glasål
- et fiskeri, som danske ålefiskere i mange år har frygtet
kunne have stor negativ betydning for hele den europæiske
86
1...,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85 87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,...204