Previous Page  16 / 196 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 196 Next Page
Page Background

Det gik ikke desto mindre særdeles trægt med at få re-

turlasten leveret. Orm var bekymret over sendrægtigheden,

der kunne komme til at betyde, at han skulle gennemsejle

de nordlige farvande i de kolde og stormende efterårs- og

vintermåneder. Trods flere både mundtlige og skriftlige ryk-

kere til sekretrådet var KRONPRINS CHRISTIAN først til-

ladet den 8. august 1761, hvor skibet lå

”ganske sejlklar”.

Alligevel måtte vor efterhånden stærkt utålmodige kaptajn

vente endnu halvanden uge på sekretrådets udklareringsdo-

kumenter, inden han kunne afsejle. Ladningen bestod denne

gang af 144 oksehoveder og 71 mindre tønder råsukker og

fem baller bomuld for kongelig regning, foruden 496 okse-

hoveder og fem tønder sukker, fem bomuldsballer, otte fade

ung rom (kaldet

kill devil

) og 11 fustager og 23 sække kaffe

som privat fragtgods. Igen følte skibsrådet sig nødsaget til

at beslutte at tilbringe vinteren i Arendal i Norge. Til Køben-

havn ankom man først 12. maj 1762.

26

På den tid ejede Cordt Gylves Orm en ejendom i Borger-

gade i København (på hjørnet af den nu forsvundne Helsin-

gørsgade). Her boede han – når han var hjemme – sammen

med sin kone Elisabeth Margrethe Orms og en sekstenårig

søsterdatter ved navn Johanne Helgensdatter. I ejendommen

boede desuden seks familier til leje.

27

På ny fik Cordt Gylves Orm ordre om at få skibet re-

pareret, så det kunne være sejlklart ultimo oktober 1762 til

endnu en rejse til Sankt Thomas med ham selv som fører.

28

Den 7. december 1762 betalte skibet sin øresundstold; men

fem dage senere havde man et

”vanheld”

ved Læsø, hvor-

ved skibet sprang alvorligt læk. Orm måtte derfor først søge

kortvarigt ind til den nærliggende svenske havn i Marstrand

og dernæst gå til norsk (indenlandsk) havn for at udlosse

ladningen og reparere fartøjet snarest muligt. Ved Lynge

nær Arendal lå man så helt indtil april året efter.

29

På vejen

over Atlanten indtraf meget vindstille og skiftende vinde,

desuden døde en af matroserne, og en del af besætningen

blev angrebet af skørbug. Man ankom til Sankt Thomas 16.

juni 1763 og lossede straks ladningen, der bestod af brædder

og fødevarer som saltet oksekød, røget flæsk, smør, rug- og

hvedemel, gryn, ærter, salt og eddike. Ballasten udgjordes af

60.000 mursten, som kunne bruges ved byggerier i kolonien.

Derimod gik det igen kun ganske langsomt med at få

en returladning ind. I Orms instruks stod ellers, at han højst

måtte ligge 60-70 døgn i Vestindien, og at han skulle have

en returlast på op mod 500 fade sukker. Endnu da fristen

udløb den 26. august, var Orms skib ikke fuldlastet, men lå

stadig og ventede på at få mere sukker ombord.

30

KRON-

PRINS CHRISTIAN må alligevel være kommet afsted ikke

længe derefter, for den 21. november 1763 noterede man i

øresundstoldregnskaberne, at Orm passerede Helsingør på

vej til København med en ladning sukker.

31

I løbet af vinteren blev Orms skibsregnskab som sæd-

vanlig revideret og godkendt, og han og pakhusforvalter

Brandorph fik ordre om at få KRONPRINS CHRISTIAN

sejlfærdig til endnu en tur til Dansk Vestindien med Orm

som fører.

32

Han sejlede ud af Øresund den 6. maj 1764

33

og ankom

planmæssigt til Sankt Thomas den 8. juli, hvor han i løbet af

en halv snes dage udlossede sin ladning, som bestod af 54.050

mursten og 14 tylvter

34

brædder, foruden proviant til de mili-

tære på øerne (71 tønder saltet oksekød, 80 tønder røget flæsk,

107 små tønder smør og 14 tønder rugmel) og til de konge-

lige søfolk i Vestindien (kød, flæsk, smør, skibsbrød, mel,

talg, ærter, gryn, salt, eddike og brændevin, i alt 203½ tønde).

Men denne gang løb den erfarne kaptajn Orm ind i sær-

ligt store problemer med at få leveret en returladning.

35

Den

skulle på ny omfatte mindst 500 fade råsukker, men ved an-

komsten var der kun fire at finde i de kongelige pakhuse.

Den lokale regering, sekretrådet, som skulle levere ham re-

turladningen, forsikrede Orm, at man nok skulle sørge for,

at han fik sin fulde ladning senest i begyndelsen af oktober. I

den første uge af august fik han endelig leveret 79 fade. Den

20. i samme måned havde han i alt fået 131 fade, og den 29.

september var der efterhånden indskibet 204 fade for kon-

gelig regning samt 29.030 pund (cirka 15 tons) pokkenholt

36

som privat fragtgods. Skønt mange private skibe i disse

måneder blev lastet og sendt til Danmark, lå KRONPRINS

CHRISTIAN endnu 30. september 1764 i Sankt Thomas og

ventede på, at sekretrådet skulle skaffe meget mere sukker.

Kaptajn Orm havde derfor følt sig nødsaget til at indgive til

byfogeden i Charlotte Amalie den 15. september en officiel

14