Previous Page  19 / 196 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 196 Next Page
Page Background

regeringssæde i Christiansted på sukkerøen Sankt Croix;

returladning kunne indtages i Christiansted eller Frederik-

sted, eventuelt på Sankt Thomas, hvor man i så fald tillige

kunne hente breve og tage dem med til Danmark. Der var

stadig problemer med rettidigt at få leveret sukkerlast, især

da fristen for ophold i vestindisk havn for paketten var sat

til kun fire-fem uger, og rejserne i det hele taget skulle gen-

nemføres så hurtigt som muligt, blandt andet af hensyn til

brevposten ombord.

48

Med ombord på SANKT CROIX fik kaptajnen altid en

masse papirer.

49

Det drejede sig om latinsk og algiersk sø-

pas, kaptajnsinstruks, spisereglement og anordning, mand-

skabsrulle, seks protokoller til at føre undervejs, skibsin-

ventarium, ladningsliste, københavnsk toldseddel, traktat

og reglement vedrørende algierske søpas, plakat om føring,

skibsartikler

50

og endelig skibets bil- og målebrev.

Som nævnt var en af paketbådens vigtigste opgaver at

sørge for postbefordringen, og for eksempel ved afsejlin-

gen i 1773 medbragte man 26 breve og en pakke – blandt

andet brev fra Generaltoldkammeret til sekretrådet på Sankt

Croix og til rådet på Sankt Thomas, og til forskellige em-

bedsmænd på øerne var der officielle skrivelser fra General-

toldkammeret, Rentekammeret, Overskattedirektionen og

Bjergværksdirektoriet. Et par breve må nok betegnes som

mere eller mindre private – et fra grev Moltke til vicekom-

mandant H. L. E. Schimmelmann på Sankt Croix og et fra

købmand Lycke til agent Johannes Kragh på Sankt Thomas.

Den enlige pakke var sendt fra en fuldmægtig Harding til

sognepræsten Bølle Rørdam på Sankt Thomas; men hvad

der var i den, véd vi ikke.

De fleste rejser forløb helt efter planen, hvilket betød en

udrejse på tre måneder, et ophold i Dansk Vestindien på tre

måneder og en hjemrejse på næsten tre måneder, i alt altså et

fravær på otte-ni måneder. Men et enkelt togt blev dog gan-

ske dramatisk og forsinket.

51

Efter at være stået Øresund ud

den 11. juni 1773 ankom paketbåden velbeholden til Sankt

Croix 7. august. Man var tilladet 19. september, gik til Sankt

Thomas efter post og derfra hjemefter den 24. september.

Efter to uger med føjelig vind og vejr løb SANKT CROIX

et godt stykke nordøst for Bermuda en aften ind i en heftig

orkan, og man bjærgede ufortøvet alle sejl. For takkel og tov

krængede skibet alligevel så meget, at halvdelen af storlu-

gen kom under vand. Da skibet i den situation ikke ville rej-

se sig igen, blev det besluttet at kappe masten overbord med

Paketbåden SANKT CROIX blev bygget i 1762 for offentlig regning. Her ses tegninger til dens smukke tidstypiske ornamentering af galio-

nen og agterskibet. Chefskahyttens vinduer er omgivet af to havmænd med treforke, foruden kong Frederik den Femtes kronede navneciffer

og skibets navn. Rigsarkivet, Kort- og tegningssamlingen, Søetaten G 2882.

17