Previous Page  14 / 196 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 196 Next Page
Page Background

I sukkerfart

Om Cordt Gylves Orms allertidligste karriere inden kniv-

stikkeriet véd vi, at han allerede som syttenårig i 1741 var

aflønnet af Vestindisk-guineisk Kompagni; men vi véd ikke,

hvilken stilling han bestred.

14

Og som nævnt var han i en

periode op til 1747 beskæftiget ved Flådens modelkammer.

Efter at være løsladt fra arresthuset i 1749 er Orm sand-

synligvis stukket til søs. I hvert fald finder vi ham igen som

interim skipper (efter den tidligere kaptajns død) på fregat-

ten JÆGERSBORG, som den 24. november 1755 afsejle-

de fra Sankt Thomas. Skibet var bygget 1746 på Andreas

Bjørns værft på Christianshavn, det havde en drægtighed på

95 kommercelæster (cirka 250 tons), det var 91 fod (28 me-

ter) langt, og det var armeret med 20 kanoner.

15

JÆGERS-

BORG var tidligere samme år sejlet direkte til Dansk Vest-

indien med embedsmænd og andre passagerer i forbindelse

med Vestindisk-guineisk Kompagnis opløsning og koloni-

ens overgang til kongelig administration.

16

Hjemrejsen gik

imidlertid ikke godt, for 29. februar 1756 måtte Orm skrive

hjem fra Tenby på sydkysten af Wales, at han en måneds tid

forinden var kommet til at sejle ind i

”den forkerte kanal” –

altså at han i stedet for at ramme Den engelske Kanal havde

holdt for meget nordpå og var kommet ind i Bristol Channel.

Desuden var der undervejs sket stor skade såvel på kongens

ladning af råsukker som på skibet.

17

En anden kaptajn over-

tog kommandoen og sejlede den 6. august 1756 skibet

”i

god stand”

videre hjem mod København.

Orms fejlnavigation blev imidlertid ikke lagt ham til va-

rig last hos Rentekammeret, som i perioden 1754-1760 stod

for statens besejling af Dansk Vestindien. Han blev i hvert

fald forhyret igen i 1759 som styrmand på KRONPRINS

CHRISTIAN til Sankt Thomas (og måske også på et eller

flere togter i mellemtiden). Igen døde den oprindelige kap-

tajn, og som skipper på rejsen hjem fra Vestindien fik Orm

ansvar for en offentligt ejet ladning, bestående af blandt

andet 494 fade brunt råsukker, 13 baller bomuld og 10 ma-

chenilletræer,

18

samt for privat fragt af 216 fade sukker, tre

baller bomuld og en tønde kaffebønner. Sukker transporte-

redes i store tønder, ofte kaldet fade eller oksehoveder, der

som regel vejede omkring 400 kg hver. På hjemrejsen blev

Efter hver rejse aflagde kaptajn Orm regnskab over for sin reder.

Således også efter rejsen, som sluttede ved ankomsten til Køben-

havn den 3. juni 1774. Brevet hér illustrerer den sædvanlige

procedure, som var, at Generaltoldkammeret derpå gennemgik

regnskabet og i såkaldte antegnelser gjorde bemærkninger dertil.

Derpå besvarede Orm de fremførte spørgsmål og udbad sig sam-

tidig en endelig kvittance (godkendelse) for sit regnskab. Rigsar-

kivet, Generaltoldkammeret, Vestindiske og guineiske sager 223,

J.nr

. 340/1774.

12