Previous Page  17 / 196 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 196 Next Page
Page Background

protest over generalguvernøren og sekretrådet, da han havde

overskredet sin maksimale liggetid på 70 døgn – og ikke

engang havde udsigt til snart at være fuldlastet.

Hvornår KRONPRINS CHRISTIAN endelig kunne af-

sejle fra Sankt Thomas vides ikke. Men skibet kom ikke til

København før i juli 1765.

37

Efter udlosning og aftakling

blev skibet forhalet til skibsbygmester Ole Gads plads på

Christianshavn. Pakhusforvalter Brandorph mente, at skibet

behøvede ny fyrrehud og eftersyn af den faste forhudning,

foruden kalfatring og sædvanligt eftersyn af blandt andet

master og rigning.

Der skete nu det, at KRONPRINS CHRISTIAN i som-

meren 1766 blev solgt af Generaltoldkammeret til det ny-

oprettede Guineisk Kompagni, der skulle overtage besej-

lingen af forterne på Guldkysten og slavehandelen under

Dannebrog over Atlanten. Efter at have gjort fire rejser til

Vestindien som fører af skibet var Cordt Gylves Orm, som

han selv skrev, nu blevet brødløs. Han ansøgte derfor i juni

1766 om enten en pension fra det offentlige for sig og sin

familie eller ansættelse i kongelig tjeneste til lands eller

vands. Generaltoldkammeret svarede ved at anbefale ham

overfor direktionen for Guineisk Kompagni, der jo havde

overtaget hans skib.

38

Kompagniet omdøbte straks skibet til

FREDENSBORG (efter et af forterne på Guldkysten), men

ses ikke at have ansat Orm trods de pæne ord om ham.

39

Paketbådfører for Generaltoldkammeret

Nogle år efter genfinder vi Cordt Gylves Orm i november

1769, hvor føreren af den vestindiske paketbåd SANKT

CROIX var blevet svagelig, og Orm derfor anmodede om

at få lov til at træde i hans sted. Generaltoldkammeret imø-

dekom ansøgningen,

40

og hermed begyndte et nyt kapitel i

Orms karriere. En paketbåd var betegnelsen for et skib, som

regelmæssigt bragte passagerer og post og i mindre grad

fragtgods frem og tilbage mellem bestemte havne. Paket-

farten på tropekolonierne blev besørget af den danske stat.

SANKT CROIX havde en drægtighed på 46 kommerce-

læster (cirka 120 tons) og hørte dermed til de mindre fartø-

jer i vestindiefarten, (hvor den gennemsnitlige drægtighed

var præcis dobbelt så stor).

41

Paketbåden var bygget i 1762

af bygmester Ole Gad for kongens regning på etatsrådinde

Wevers værft i København. Den var 68 fod lang, 21 fod bred

og 11 fod dyb (21 x 6,2 x 3,5 meter), og den var armeret

med seks kanoner og seks falkonetter.

42

Bådens inventarium

Skibsbygmester Frederik Michael Krabbes tegning af snit, plan og aptering af paketbåden SANKT CROIX. Den løb af stabelen den 11.

august 1762. Tegningen viser blandt andet også chefkahytten agter og lastens indretning. Forude ses den store jernkabys. Rigsarkivet,

Kort- og tegningssamlingen, Søetaten G 4064.

15