Previous Page  149 / 160 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 149 / 160 Next Page
Page Background

147

Jeg tillader mig i det følgende at inddrage relevante passager

fra Sjæk’len 1987 med det formål at drage paralleller til

Re-

Imagine

, og derigennem belyse museets DNA og centrale vær-

dier og disses indlejring anno 2016. Det at dyrke sit DNA og

egne værdier kan kobles tæt til det at arbejde med autenticitet. I

bogen

Den autentiske virksomhed

arbejdes der med tre dimensio-

ner af autenticitet, hvoraf den første dimension defineres som

”historiens og arvens” autenticitet. ”

Den udspringer af en søgen

efter det oprindelige, som bringes ind i og genfortolkes i nutiden

”.

6

At skabe forståelse for institutionens historie og arv og dennes

kobling over i

Re-Imagine

er en vigtig pointe med dette afsnit.

Ifølge Arne Espegaard arbejdede museet ved sin etablering ud

fra værdier om, at ”

Fiskerimuseet skulle blive en levende, dyna-

misk og udadvendt institution

.” Værdier som i stort omfang flug-

ter med det værdisæt, vi arbejder med i dag. Derudover er tre

værdier blevet til syv i 2016 (jf. figur 1). Hvordan og på hvilket

niveau der blev arbejdet med værdierne de første mange år på

museet, kunne være en interessant sag at blive klogere på.

Museets formål var i udgangspunktet at fremvise fiskeriets

historie samt at vise, hvilke fiskearter der fandtes i Nordsøen.

Ifølge Arne Espegaard gav kombinationen af natur- og kulturhi-

storisk museum anledning til refleksioner over, hvordan det kul-

turhistoriske (fiskeriet) og naturhistoriske (fisk i Nordsøen), på

den ene side bliver betegnet som en styrke for museet, men på

den anden side fremstår som to adskilte søjler, hvor det natur-

historiske bliver beskrevet, som det der gør museet til en attrak-

tion. Implicit, det er her den kommercielle værdi befinder sig.

En præmis som man efter min mening konstant bør udfordre.

Samtidig er det også tydeligt at læse, at der inden for det natur-

historiske felt var et stærkt engagement i miljøproblemer, og

at man derigennem har høstet både international og national

anerkendelse. Set i forhold til museets nuværende mission (jf.

figur 1) er styrken faktisk, at vi på museet netop evner at koble

natur- og kulturhistorie. Selvom vi i skrivende stund fortsat har

Et eksempel på hvordan vores nye designmanual anvendes.

Her som museets folder for 2017.