Previous Page  148 / 160 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 148 / 160 Next Page
Page Background

146

bedre afsæt for løbende at skabe en større variation af aktiviteter

og indhold på museet, hvilket er en vigtig del af den brændende

platform, som omhandler omgivelsernes forventninger til muse-

et. Lokalt er der behov for at vise mere vitalitet, og en afgørende

ingrediens i denne sammenhæng vil være at skabe rammerne for

flere arrangementer på museet, således vi kan være interessante

for forskellige målgrupper og i flere sammenhænge.

Første skridt i dette arbejde har været at få skabt en levende,

inddragende og engagerende vision, som alle kan være med

til at indfri, samt en mission og en grundfortælling, som på en

meningsgivende måde tydeliggør, hvad det er, vi arbejder med

på museet. Vigtigheden af at skabe en vision, som kan samle og

indramme virksomheden fremadrettet, kan ikke overvurderes.

5

Udgangspunktet

Historien begyndte den 8. februar 1962 med dannelsen af Mu-

seumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet. En forening der

fik sat et landemærke, som ikke mange har gjort efter siden,

nemlig at overbevise en kommune om at bygge et helt nyt mu-

seum til en udbryderforening fra et allerede eksisterende muse-

um, Esbjerg Museum. Der var tale om et regulært brud mellem

to fraktioner i Esbjerg Museum, arkæologerne på den ene side,

og personer med interesse for nyere tid med fokus på havets

folk og fiskeriet på den anden side. Man kan flere steder læse

om etableringen af Fiskeri- og Søfartsmuseet, men i Sjæk’len fra

1987, som er dedikeret til 25-årsjubilæet, får man via forman-

den for den nydannede museumsforening af 1962, Arne Espe-

gaard, et grundigt indblik i, hvordan det hele begyndte.

ET HAV AF FORTÆLLINGER

Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg er Danmarks museum

for relationerne mellem landet og vandet. Vi er optaget af

menneskers forhold til havet. Havet har givet materiale og

sat liv til både poesi, arbejdspladser, økonomi, samfundets

udvikling og vores selvforståelse som nation. Men det har

også været udfordret af menneskets til tider blinde tro på

havets uudtømmelige ressourcer og endeløse kapacitet

som modtager af affald og spildstoffer. Det er forhold som

disse, der er vores kilde til inspiration, og som giver anled-

ning til refleksion og lyst til formidling.

Gennem indsamling af genstande, dokumenter og beret-

ninger puster vi liv i fortællinger om vores fælles kultur- og

naturarv. En arv, vi aktivt bruger til at forstå og formidle for-

tiden, medfortolke nutiden og sætte ringe i vandet i frem-

tiden – til alle og på alle niveauer. I ord, billeder og med le-

vende og døde beviser fra de danske have og kyster. Båret

af

nysgerrighed

og

engagement

viser og fortæller vi om alt fra

den seriøse forskning til havets historiske dramaer.

Siden 1968 har vi indsamlet og formidlet Danmarks mariti-

me historie. Vi har koblet natur- og kulturhistorie om men-

nesket og havet i spændende forskningsprojekter, levende

fortællinger samt små og store udstillinger i voksen- og

børnehøjde. Alt sammen med det klare mål at bidrage til

gode oplevelser og øget erkendelse. Det er vores rolle og

vores passion.

For os handler det om at være

udadvendte, vitale

og

lærende

.

Vi skaber

tillid

gennem levende beretninger baseret på høj

faglighed

.

Vandene og kysterne omkring os rummer et hav af for-

tællinger, ligesom det fortsat danner grundlag for ny vi-

den og nye spørgsmål. Med vores faglighed bringer vi for-

tællinger og oplevelser om menneskers forhold til havet

videre til vores publikum. Til dig. Med basis i en robust og

smidig organisation vil vi skabe oplevelser, man taler om.

Figur 2:

Museets grundfortælling 2016.

Som resultat af udarbejdelsen af en designmanual blev museets logo også

strammet op. Her ses hhv. det nye (nederst) og det gamle logo (øverst). Sidst-

nævnte fandtes i øvrigt i flere varianter. Nu anvendes kun det nyeste.