Previous Page  20 / 196 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 196 Next Page
Page Background

4.

C. Dalgas:

Ribe Amt

. København 1830, p. 134.

5.

Poul Holm:

Hjerting - et maritimt lokalsamfund midt

i verden ca. 1550-1930.

Hjerting 1992, p. 9; Ingrid Stou-

mann, Palle Siemen, Bjørn Poulsen, Niels Jørgen Poulsen,

Karl-Erik Frandsen og Horst Meesenburg:

Før byen kom.

Esbjergs Historie I.

Esbjerg 1996, p. 257.

6.

Holm: op. cit., 1992, p. 7f.

7.

Lindberg Nielsen: op. cit. 1942, p. 93-94.

8.

Ole Degn:

Livet i Ribe 1560-1700 i samtidiges optegnel-

ser

. Jysk selskab for historie. Universitetsforlaget i Aarhus

1971, p. 178.

9.

Kristensen, op. cit., 1965, p. 80. Lene B. Frandsen: På

jagt efter fiskerlejet Sønderside - Arkæologiske undersøgel-

ser.

Mark og Montre 1998,

p. 61-68; Poul Holm: Sønderside

- Fiskerleje og handelsplads.

Mark og Montre 1998,

p. 69-

80: Kristensen: op.cit. 1965, p. 77-102.

10.

N.M. Kromann:

Fanøs Historie III. Bind,

Esbjerg 1934,

p. 367.

11.

Erich Pontoppidan:

Den Danske Atlas eller Konge-Riget

Dannemark, Tomus V, andet Bind,

København 1769, p. 680;

Kromann: op.cit. 1934, p. 371.

12.

Kromann: op.cit. 1934, p. 367f.; Oluf Nielsen:

Histo-

riske Efterretninger om Skadst Herred (Ribe Amt)

. Køben-

havn 1862, Genudgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt

1985. p. 148.

13.

Stoumann et al.: op.cit. 1996, p. 257.

14.

Stoumann et al.: op.cit. 1996, p. 257.

15.

Kirstine Olesen:

Øen Langli. Esbjerg 1940

; Poul Holm:

Havnene før Havnen, ca. 1200-1867.

Sjæk’len 1992. Årbog

for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg.

Esbjerg 1993

, p. 9-39. A. Sundbo, A.: Af Varde og Hjertings

Historie.

Fra Ribe Amt V, 1919-22,

p. 65-107, p. 75-80.

16.

Diverse lister over ind- og udførte varer ved Varde Told-

sted. Rigsarkivet, Reviderede regnskaber, Varde Toldsted.

17.

Oluf Nielsen: op. cit., København 1862, p. 148.

18.

Dalgas: op. cit. 1830, p. 142.

19.

Pontoppidan: op. cit. 1769, p. 687; Kromann: op. cit.

1934, p. 337f.

20.

En læst svarer ca. til to tons.

21.

Se f.eks. Henrik Becker-Christensen:

Protektionisme og

reformer 1660-1814. Dansk Toldhistorie II

, Toldhistorisk

Selskab 1988 p. 388ff; N.M. Kromann:

Fanøs Historie I.

Bind

, Esbjerg 1933, p. 263 ff.

22.

Arne Sundbo: Af Varde og Hjertings Historie.

Fra Ribe

Amt IV 1915-18

s.524-563, p. 529f .; Mette Guldberg:

Hval- og sælfangere fra Vadehavet.

Sjæk’len 2010, Årbog

for Fiskeri- og Søfartsmuseet,

Esbjerg 2011, p. 77-87.

23.

Om importen fra Holland, se Mette Guldberg: De varer,

som bonden aldrig ser? Importen over Hjerting fra Holland

i 1700-tallet.

Sjæk’len 2012, Årbog for Fiskeri- og Søfarts-

museet,

Esbjerg 2013, p. 66-81.

24.

Stiftsrelationerne for Varde 1735, her citeret efter af-

skriften på dendigitalebyport.byhistorie.dk.

25.

C. Berend: En Horsenskøbmands Optegnelser fra det

18de Aarhundrede.

Samlinger til Jydsk Historie og To-

pografi,

3. række V. Bind. København 1906-08, 575-597.

Mette Guldberg: Købmanden, skipperne og hollandsfarten.

Varer fra Holland til Jylland i 1700-tallet.

Kulturstudier

1

2014, 75-102.

26.

Rigsarkivet, Reviderede regnskaber, Varde Toldsted;

Behrend: op. cit. 1906-08.

27.

Guldberg: op. cit. 2013; Mette Guldberg: Fartøjer i det

nordlige Vadehav.

Sjæk’len 2013, Årbog for Fiskeri- og

Søfartsmuseet,

Esbjerg 2014, p. 29-39. I Danske Atlas fra

1769 omtales desuden tre store Hjertingskibe, som sejler på

Frankrig, Middelhavet og Riga (Pontoppidan: op.cit, 1769,

p. 687), en oplysning der gentages i Nicolai Jonge:

Kon-

geriget Danmarks chorographiske Beskrivelse

. København

1777.

http://www.h58.dk/Jonge_dk/

p. 511. Denne trafik er

der ikke belæg for i de bevarede toldregnskaber.

28.

Pontoppidan: op. cit, 1769.

29.

Pontoppidan: op. cit., 1769, p. 687.

30.

Jonge: op.cit. 1777, p. 510.

31.

Pontoppidan: op. cit. 1769, p. 686f.

32.

Jonge: op.cit. 1777, p. 512.

33.

Stoumann et al.: op.cit. 1996, p. 259f.

34.

Rigsarkivet, Reviderede regnskaber, Varde Toldsted.

35.

G. Begtrup:

Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand

i Danmark

. V. Nørrejylland I. København 1808, p. 193.

36.

Dalgas: op. cit. 1830, p. 142 og 225.

18