Previous Page  16 / 196 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 196 Next Page
Page Background

farernes hjembragte sælspæk. Det ligger lidt væk fra den

øvrige bebyggelse, nok primært af hensyn til brandfaren.

Beliggenheden ved den åbne Vadehavskyst gav visse ud-

fordringer. De store mængder materiale, der dagligt flytte-

des af tidevandet i Vadehavet, krævede vedvarende opmærk-

somhed på indsejlingen. Dybet flyttede sig fra år til år, og

indsejlingen måtte nøje markeres. Det skete med opstillin-

gen af en kabe i form af en stage med tværstager, som blev

rejst på en af de fem høje på Sædding Mark. Den skulle ved

indsejlingen gennem Grådyb holdes i lige linje med Brøn-

dum Kirke.

29

”En stor og velbygget By”,

blev Hjerting kaldt i 1777.

30

Nogen storby var den nu ikke, selv om søfarten og toldstedet

medførte, at der var en lille embedsstand i Hjerting: en tol-

der, en kontrollør, vejer og måler, en strandinspektør, samt

en, der havde opsyn med farvandsafmærkningen

31

. Byen var

ikke stor nok til at have egen postekspedition, så toldbetjen-

tene og skipperne havde i fællesskab et postbud, som gik til

Varde postkontor for at hente og aflevere breve.

32

Ved folke-

tællingen i 1787 boede der 257 personer i Hjerting fordelt på

59 husstande. 18 af dem ernærede sig ved søfart.

33

Mod slutningen af 1700-tallet kunne det for alvor mær-

kes i Hjerting, at Fanøs søfart havde vokset sig stor og

stærk. Antallet af Hjerting-fartøjer var faldet jævnt gennem

1700-tallet, og i 1798 var det nede på syv, mens Nordbys

flåde, som i mellemtiden var kommet til at høre under Varde

toldsted, var oppe på 79 fartøjer. Med udviklingen af skibs-

byggeriet på Fanø behøvede man nu ikke længere at hente

sine fartøjer i Altona, det var nok at tage til Fanø. Af de syv

hjemmehørende skibe i Hjerting med et samlet læstetal på

40 – altså mindre end Hjertings hjemmehørende flåde i 1671

– var fem bygget på Fanø, mens de to mindste både var byg-

get i hhv. Hjerting og Guldager.

34

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1731 1733 1761 1763 1767 1769 1798

Holstebro Varde Viborg Horsens Kolding

De fem byer med flest handlende,

der fik varer over Hjerting - antal importører

1731 1733 1761 1763 1767 1769 1798 I alt

Holstebro 8 6 14 8 15 14 0 65

Varde

9 4 7 4 4 7 11 46

Viborg

1 1 10 6 6 7 0 31

Horsens

2 2 6 5 6 7 0 28

Kolding

0 0 7 2 0 1 0 10

Varde Toldbøger, Rigsarkivet.

Købmænd fra store dele af Jylland handlede over Hjerting. Denne

graf viser antal personer, der importerede varer fra Holland over

Hjerting i 1700-tallet, i de fem jyske byer med det største antal

importører. Varde Toldbøger, diverse årgange, Rigsarkivet.

Hjemmehørende skibe ved Varde Toldsted i 1798

Type

Størrelse

Byggested

Jagt

18½ læst

Sønderho

Galease

14 læster

Fanø

Evert

2 læster

Fanø

Evert

2 læster

Sønderho

Båd

1½ læst

Fanø

Båd

1 læst

Hjerting

Både

1 læst

Guldager

I alt 7 fartøjer

40 læster

Kilde: Varde Toldbog 1798. Rigsarkivet.

14