Previous Page  14 / 196 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 196 Next Page
Page Background

sammensætningen af de danske indvandreres sociale net-

værk. Og der er sager, der fortæller om de mest simple dag-

ligdags forhold, som hvor man forrettede sin nødtørft i de

boligkvarterer, hvor danskerne boede. Når alle disse detaljer

engang er samlet og summeret, vil vi have et langt mere

komplet billede af livet i det danske indvandrersamfund i

Amsterdam.

Migranterne fra Vadehavet

I 1600-tallet og 1700-tallet var Holland en økonomisk stor-

magt, der tiltrak titusinder af indvandrere fra hele nordsø-

regionen

7

. Størsteparten af dem var jævne mennesker, der

søgte mod Holland på grund af de gode jobmuligheder og

relativt høje lønninger. Mange af migrantarbejderne var

mænd, der fik arbejde i krigs- eller handelsflåden, men der

var også et betydeligt antal, der bosatte sig i selve Holland.

Det gjaldt ikke mindst i Amsterdam, hvis åbne og interna-

tionale arbejdsmarked i lange perioder var kendetegnet ved

en høj efterspørgsel på udefrakommende arbejdskraft. Både

kvindelig og mandlig arbejdskraft.

Blandt de mange udenlandske migrantarbejdere, der

permanent eller midlertidigt bosatte sig i Amsterdam, var

3-4.000 vadehavsboere

8

. Heraf optræder 1.725 i registret

over de indbyggere, der fik lyst deres ægteskab i byen. Lys-

ningsregistret viser, at indvandringen fra Vadehavet til Am-

sterdam strakte sig fra slutningen af 1500-tallet til begyndel-

sen af 1800-tallet. I starten var indvandringen ganske lille,

men den steg gradvist frem til midten af 1600-tallet og kul-

minerede i perioden fra cirka 1640 til 1680. Herefter faldt

migrationsstrømmen og holdt sig nogenlunde stabil helt

frem til slutningen af 1700-tallet, hvor antallet af migranter

fra Vadehavet og resten af Danmark faldt drastisk i takt med,

at Holland mistede sin position som økonomisk stormagt.

Det var kendetegnende for vadehavsmigranterne, at de

ligesom størstedelen af de personer, der indvandrede til Hol-

land, var almindelige mennesker, der ofte var analfabeter og

uden nævneværdig uddannelse

9

. De fleste bosatte sig i by-

delen Lastage, der i nogen udstrækning kan beskrives som

en international indvandrerghetto med mange immigranter

fra Tyskland, Skandinavien, Baltikum, Spanien og Portugal.

Til trods for det homogene bosætningsmønster er der intet,

der tyder på, at vadehavsboerne organiserede sig i lukkede

parallelsamfund, hvis medlemmer var knyttet sammen af

deres fælles hjemstavn

10

. Tværtimod giftede kun 18 procent

sig med en person fra Vadehavet. Vadehavsboerne kan heller

ikke siges entydigt at have foretrukket danske ægtefæller, idet

kun 31 procent giftede sig med en landsmand. Eller cirka 40

procent, hvis man regner Norge, Slesvig og Holsten med.

Når man tager i betragtning, at indvandringen til Am-

sterdam fra Vadehavet strakte sig over 200 år og sammenlagt

omfattede 3-4.000 personer, så giver det næsten sig selv, at

nogle af migranterne kom i konflikt med loven. Ifølge de

foreløbige opgørelser skete det for 136 vadehavsboere. Den

første af dem var den 35-årige Maritge Cornelis fra Ribe,

der i 1602 blev dømt for rufferi og for at have givet husly

til eftersøgte

11

. Den sidste var den 38-årige soldat Johan-

nes Hendricus fra Skærbæk, der i 1806 modtog en dom for

desertation

12

. Godt 80 procent af de sigtede endte ligesom

Maritge og Johannes med at få en dom, der i strenghedsgrad

varierede fra en lille bøde til pisk, fængsel, brændemærk-

ning og radbrækning. De resterende knap 20 procent blev

frikendt for deres anklager eller slap med en advarsel.

De 136 vadehavsboere, der optræder i retsprotokollerne,

er ujævnt fordelt ud over 1600-tallet og 1700-tallet. Mest

påfaldende er det, at halvdelen blev sigtet i tidsrummet fra

1640 til 1680. Der er formentlig to samvirkende årsager til,

at antallet af kriminelle topper så markant i løbet af disse

40 år. For det første var det som nævnt netop i den periode,

at indvandringen fra Vadehavet til Amsterdam var på sit

højeste. Og for det andet tog byen i samme tidsrum imod

et meget stort antal indvandrere fra især Skandinavien og

Tyskland

13

. Den massive indvandring forringede givetvis

jobmulighederne i byen betragteligt, hvilket kan have pres-

set et større antal indvandrere ud i kriminalitet, fordi de ikke

havde andre måder at ernære sig på.

Retsprotokollerne viser, at 50 af de sigtede fra Vadehavet

kom fra Tønder, 34 fra Ribe, 15 fra Højer, otte fra Varde og

fem fra Grådyb. Blandt de landbyer og småsamfund, hvor-

fra der kom færre end fem kriminelle, finder vi eksempelvis

Brøns, Ballum, Emmerlev og Rømø. Selv om tallene ikke er

12