Previous Page  103 / 196 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 103 / 196 Next Page
Page Background

december 2015 − flyttet syd på til den mecklenborgske og

slesvig-holstenske kyst.

18

Man kan spørge sig selv, hvordan man med sikkerhed

ved, at det er de samme øresvin, der i løbet af 2015 bevæ-

gede sig rundt i Østersøen. Svaret er ganske enkelt – foto-

grafisk identifikation. Der er match imellem øresvin på fo-

tografier fra Danmark og Litauen og Danmark og Sverige.

19

Et historisk tilbageblik på øresvin i Danmark

Nogle af de ældste beviser for øresvins forekomst i Dan-

mark stammer fra den ældre stenalder og er knoglefund fra

bopladsen Ertebølle ved Limfjorden. Der er tillige fundet

knogler fra øresvin på adskillige andre lokaliteter i Danmark

og fra andre tidsaldre.

20

Ved hjælp af disse jordfund kan øre-

svin dokumenteres i danske farvande frem til 1500-tallet,

hvor denne artikel starter sin registrering af øresvin.

21

I landets arkiver og på de naturhistoriske museer findes

der historiske kilder over både observationer, fangster og

strandinger af øresvin. Arkiverne og museerne rummer for

eksempel gamle aviser, fiskerijournaler, fotografier, viden-

skabelige publikationer og knogler, som kan være med til at

stykke historien om øresvinets forekomst i Danmark sam-

men.

22

Siden 1991 er strandede hvaler i Danmark desuden

blevet registreret af Beredskabet vedrørende Havpattedyr,

og siden 2001 har hjemmesiden

www.hvaler.dk

indsamlet

og videreformidlet oplysninger om hvalers færden i danske

farvande.

www.hvaler.dk

er et Citizen Science Projekt, som i

sin tid blev lanceret af Fiskeri- og Søfartsmuseet og Statens

Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum, men nu dri-

ves som en selvstændig hjemmeside.

Nogle af de historiske kilder gør det muligt at lave en

endelig artsbestemmelse af øresvinene, andre kilder er mere

usikre og giver intet endeligt belæg for, om der er tale om

øresvin. For at give et klart og præcist historisk tilbageblik

på forekomsten af øresvin i Danmark er det i denne artikel

valgt at dele de historiske kilder i tre kategorier. 1) Doku-

menterede forekomster af øresvin i Danmark, 2)

Forekom-

ster af øresvin i Danmark, hvor dokumentationen bygger på

mindre valide kilder og 3) Forekomster af øresvin i Dan-

mark, hvor dokumentationen bygger på observationer af

øresvin i andre østersølande.

Fangst af øresvin ved Middelfart i 1870. Til sammenligning ses

foran øresvinet det noget mindre marsvin. Foto: Statens Naturhi-

storiske Arkiv og Middelfart Museum.

Til venstre ses hvidnæsen (Lagenorhynchus albirostris) og til højre øresvinet (Tursiops truncatus).

101