Previous Page  102 / 196 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 102 / 196 Next Page
Page Background

regnet for en selvstændig art med det videnskabelige navn

Tursiops aduncus

eller oversat direkte fra artens engelske

navn ”indo-pacifisk øresvin”.

4

I Europa er det antageligt kun den kystnære form af øre-

svinet, der forekommer, og disse øresvin er ikke helt frem-

mede i danske farvande.

5

Der har været periodiske forekom-

ster af øresvin i Danmark fra atlantisk tid for 6000 til 9000 år

siden og helt frem til i dag, hvor øresvinet stadig ses af og til.

6

Frem til cirka 1950 eksisterede der en bestand af øresvin

i den sydlige del af Nordsøen med en nordlig grænse om-

kring Elbens udmunding. Det må antages, at enkelte øresvin

er nået til de danske farvande ad denne vej. Omkring 1970

forsvandt den faste bestand af øresvin ved den hollandske

kyst, og den nærmeste bestand i forhold til Danmark var

nu i den sydligste del af den Engelske Kanal.

7

Omkring år

2000 skete der dog en rekolonisering af øresvin i Nordsøen.

Denne gang kom øresvinene nordfra rundt om Skotland, og

der findes nu bestande af øresvin ned langs den skotske og

engelske nordsøkyst. De seneste observationer i danske far-

vande formodes at være afstikkere fra disse bestande.

8

Sidst

et øresvin med sikkerhed blev observeret i Danmark var den

25. maj 1997. En meget henfalden delfin drev i land ved

Nørre Lyngby og blev artsbestemt til øresvin på baggrund

af antallet af tænder.

9

Øresvinet har 19 til 24 tænder i hver

kæbehalvdel.

10

Først her i 2015 er der igen med sikkerhed

set øresvin i danske farvande.

Observationer af øresvin i Danmark 2015

I 2015 blev der observeret op til flere øresvin i danske

farvande. Øresvinenes færden kunne følges ganske nøje tak-

ket være hjemmesiderne www

. valar.se

og

www.hvaler.dk ,

tyske, polske og litauiske kolleger samt en række facebook-

grupper. Øresvinene, der blev observeret i Danmark, blev set

i to adskilte par, der siden antagelig blev til én samlet gruppe.

Det første par holdt til langs den svenske østersøkyst.

Grunden til, at observationer af øresvin i Sverige nævnes i

denne artikel om øresvin i Danmark, er, at øresvinene givet-

vis har nået den svenske østersøkyst via Danmark. Obser-

vationerne af øresvin i Sverige startede i marts 2015. Den

20. august blev der fundet et dødt og forholdsvist henfaldet

øresvin på Öland. Hvis der virkelig var tale om to øresvin i

de svenske farvande, kan det tilbageværende øresvin måske

have sluttet sig til det andet par øresvin, der på samme tid

gæstede Østersøen.

Det andet par øresvin kom vidt omkring i Østersøen og

besøgte næsten samtlige østersølande. Parret blev obser-

veret første gang ved Femernsundbroen og Weißenhäuser

Strand nær Kiel i maj måned. Fra den 23. juni til den 17. juli

tog de ophold i Kaløvig ud for Føllestrand og Nappedam.

11

Siden blev øresvinene observeret nord for Fyn,

12

og mel-

lem den 27. og 31. juli flyttede de to delfiner længere mod

syd til farvandet mellem Rudkøbing og Tåsinge og siden til

Svendborg Sund.

13

Antageligt blev de sidste gang set i dan-

ske farvande ved Nyborg den 2. august 2015,

14

idet de den

9. august blev observeret ved den polske kyst og nogle dage

senere ved den russiske Kaliningrad-kyst og den litauiske

kyst ved byen Klaipeda.

15

Herefter svømmede øresvinene til

den svenske kyst, og den 30. august blev de observeret lidt

nord for Stockholm.

16

De to øresvin opholdte sig frem til

27. november i Kalmarsund,

17

men er i skrivende stund − 9.

Observationer af øresvin i Danmark 2015.

100