Previous Page  98 / 196 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 98 / 196 Next Page
Page Background

33.

Opgjort ud fra Fiskeriet i tal 2014, Danmarks Fiskerifor-

ening PO,

http://fiskeriforening.dk

.

34.

FiskeriTidende

22. november 2015.

35.

P. Holm: Et erhverv i sammenbrud. Vestkystens fiske-

rier 1975-1992, M. Hahn-Pedersen (red.):

Sjæk’len - Årbog

for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg

1993,

Esbjerg 1994, p. 23-46.

36.

Kilde: NaturErhvervstyrelsens afregningsregister vedr.

2014-priser på fisk.

37.

Regnskabsstatistik for fiskeri 2012,

Nyt fra Danmarks

Statistik

, 4. december 2013, nr. 649,

http://www.dst.dk/ny-

tudg/17805.

Statistikken omfatter dansk erhvervsfiskeri. En-

heden er fiskerivirksomheden. Hvis virksomheden har flere

fiskefartøjer, der drives selvstændigt med hver sin besætning,

er hvert fartøj afgrænset som selvstændig enhed. Populatio-

nen omfatter de enheder, som har en driftsmæssig aktiv pe-

riode på mindst seks måneder og en årsomsætning over det

indeksregulerede tærskelniveau, der i 2012 var på 270.000 kr.

38.

Tiårs tabeller,

Fiskeristatistisk Årbog 2012,

p. 189ff.

39.

Tal fra brancheforeningen Energi- og Olieforums prista-

bel viser, at prisen på diesel steg med 17 % fra 1. september

2010 til 1. september 2014,

http://www.eof.dk/

40.

J.M. Christiansen &A.B. Carlsbæk: op. cit., 2015, p. 58f.

41.

Tiårs tabeller,

Fiskeristatistisk Årbog 2012,

p. 189ff.

42.

M. Nielsen

m.fl.

:

Dansk kystfiskeri: Struktur og økonomi,

IFRO Udredning 2013/1, Københavns Universitet, Frede-

riksberg 2013.

43.

http://finans.dk

, 13. februar 2007.

44.

Den komplekse indførelse af kvotesystemer og dets

konsekvenser i dansk fiskeri er detaljeret beskrevet i J. Høst:

Kvote og fisk på det frie marked,

Kulturstudier 2/2014,

og

i J. Høst:

Captains of Finance – An inquiry into Marked-

based Fisheries Management,

upubl. ph.d. afhandling, Hu-

manistisk fakultet, Københavns Universitet 2012.

45.

Oplysning i nyhedsbrev fra Danmarks Fiskeriforening

PO ”FKA-systemet var en nødvendighed for dansk fiskeri”.

FiskeriTidende

12. september 2015.

46.

Spanien er det største producentland af fisk inden for EU

med 16 % af den samlede EU-produktionsmængde. Heref-

ter følger Danmark (13,9 %) og Storbritannien (13,1 %).

Kilde:

Europæisk fiskeri i tal

. Emneblade om Den Europæi-

ske Union, 2015.

47.

M. Nielsen

m.fl

.: op. cit., 2013

48.

Lokalavisen Egedal,

24. oktober 2014.

49.

Kulturarv

. Roskilde Kommune. udateret.

50.

A.C. Strubberg (red.):

Dansk Fiskeristat II

, København

1935, p. 217.

51.

Oplyst ved besøg på havnen, oktober 2015.

52.

A.C. Strubberg (red.):

Dansk Fiskeristat II

, København

1935, p. 95ff.

53.

Seneste arkivoplysning, der er fundet, er fra 1935.

54.

Danmarks Statistik: Folketingsvalget den 24. april 1929,

Statistiske Meddelelser

4. Rekke, 83. Bind, 2. Hefte.

55.

A.C. Strubberg (red.):

Dansk Fiskeristat II

, København

1935, p. 217.

56.

Seneste arkivoplysning, der er fundet, er fra 1935.

57.

A.C. Strubberg (red.):

Dansk Fiskeristat II

, København

1935, p. 217.

58.

M.I. Pedersen:

Effektvurdering af åleudsætninger i Ros-

kilde Fjord,

DTUAqua-rapport nr. 230-2010, Silkeborg 2010.

59.

Værdikatalog for Jyllinge,

Kulturarv i Roskilde Kom-

mune, Roskilde, januar 2014.

60.

J.M. Christiansen &A.B. Carlsbæk:

Fiskerne der forsvandt

– hvorfor og hvor gik de hen?

Center for Maritim Sundhed og

Samfund SDU & Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, Esbjerg 2015.

61.

M. Törner

m.fl.

: The influence of musculo-skeletal load

and other factors on staff turn-over in fishery: A post-employ-

ment questionnaire study,

Bulletin of the Institute of Tropical

and Maritime Medicine in Gdynia

, 41 (1-4), 1990, p. 97-108.

62.

J.M. Christiansen &A.B. Carlsbæk:

Fiskerne der forsvandt

– hvorfor og hvor gik de hen?

Center for Maritim Sundhed og

Samfund SDU, Esbjerg 2015.

63.

J.M. Christiansen & A.B. Carlsbæk:

Omvæltninger og

det psykiske arbejdsmiljø i fiskeriet – i ord og tal,

Center for

Maritim Sundhed og Samfund SDU & Fiskeriets Arbejds-

miljøråd, Esbjerg 2015.

64.

J.P. Johansen:

Rygbelastninger i fiskeriet.

Arbejdsmedi-

cinsk Klinik, Aalborg Sygehus Nord, 1998.

65.

J.M. Christiansen &A.B. Carlsbæk:

Omvæltninger og det

psykiskearbejdsmiljø i fiskeriet – i ordog tal,

Center forMaritim

96