Previous Page  96 / 196 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 96 / 196 Next Page
Page Background

årsager til lønmodtagernes jobskifte: Konflikter med le-

der og/eller kolleger, stor arbejdsmængde, højt arbejds-

tempo, manglende meningsfuldhed i jobbet. Det er alle

faktorer, som har en vis betydning for nogle af fiskerne,

men samlet udgør det absolut ikke den væsentligste årsag

til deres ophør. Årsagerne er derimod koncentreret om

udefrakommende faktorer – regler, kontrol, begrænsninger i

fangst, fiskepriser, lånemuligheder – faktorer, som fiskerne

selv har ringe mulighed for at påvirke.

Resultaterne er som sagt baseret på et pilotprojekt, og de

må derfor tages med forbehold. En ny og bredere undersø-

gelse vil kunne afklare, i hvilket omfang de fundne tenden-

ser i pilotprojektet er gældende.

At være i naturen og leve af havet

Ex-fiskerne ligner deres kolleger, som fortsat er aktive i fi-

skeriet. Begge grupper er karakteriseret ved, at de er vokset

op i fiskerfamilie. De er typisk startet som unge i erhvervet

og er forblevet der i mange år. Det er en erfaren gruppe, som

ophører. Interviewene viste endvidere, at alle ikke-pensio-

nerede ex-fiskere − undtagen en enkelt – er blevet inden for

det maritime felt efter deres ophør i fiskeriet. De har fun-

det nyt arbejde f.eks. i supplyflåden, på offshoreområdet, i

handelsflåden eller i indenrigsfart. Enkelte er efter et kort

ophold allerede vendt delvist tilbage til fiskeriet. Kort sagt,

de er dedikeret til ”havet”, og havet har en stor placering og

betydning i deres liv.

Deres fortællinger om deres liv i fiskeriet er fyldt med

gode minder, iblandet store frustrationer over vilkårene i fi-

skeriet. Det spores også blandt de nu pensionerede, men her

dominerer jump-forklaringerne og planlagt ophør, når pensi-

onsalderen nås. Én af dem udtaler om sin tid som fisker,

”hvis

jeg kunne vælge,

så ville jeg som ung i dag bestemt vælge

fiskerierhvervet – det har jeg aldrig fortrudt, at jeg gjorde.”

”Det ku’ være så godt

og så er det faktisk skidt”

, indleder sangen om Larsen i

musicalen ”Melodien der blev væk”. Det kunne meget vel

være et tidsbillede på mange fiskere. Pilotprojektet viser så-

ledes samlet set, at push-faktorer er klart dominerende som

årsag til, at fiskerne er forsvundet fra erhvervet (se figur 7).

Det gælder især for fartøjsejere/skippere, men det er også af

betydning for flere af partsfiskerne, hvor pull-faktorer dog

dominerer. Deres mulighed for jobskifte og for at prøve no-

get andet er i højere grad til stede i kraft af, at de er mindre

bundet end fartøjsejeren.

Fiskernes forklaringer på det uønskede ophør i fiskeriet

er koncentreret om:

• lav indtjening, høje udgifter og vanskeligheder med at få

det økonomiske til at hænge sammen,

• begrænsninger i fangstmuligheder og lave/faldende fiske-

priser,

• mangel på lånemuligheder (især i kystfiskeriet) og gæld,

der tynger,

• usikkerhed om morgendagen, mangelfuld mulighed for

planlægning i forhold til nærmeste fremtid samt spekula-

tioner om, hvordan det skal gå,

• lange arbejdsdage, begrænset fritid og svært ved at nå det

hele og vise hensyn til familien,

• regler og kontrolpraksis, hvor især fiskerikontrollens regel-

grundlag og praksis opleves frustrerende, og hvor kontrol-

len opleves håndteret uensartet, i flæng og bureaukratisk.

Deres ophør i fiskeriet er − i langt overvejende grad − ikke

af fri vilje. Beslutningen grunder i udefrakommende krav,

begrænsninger og oplevet ”tvang”. Alle har været glade for

Figur 7: Årsag til arbejdsophør i skeriet

Antal skere. N=22

Push

Pull

Jump

15

4

3

94